Skriftlig spørsmål fra Audun Lysbakken (SV) til kirke-, utdannings- og forskningsministeren

Dokument nr. 15:38 (2001-2002)
Innlevert: 20.11.2001
Sendt: 20.11.2001
Besvart: 26.11.2001 av kirke-, utdannings- og forskningsminister Kristin Clemet

Audun Lysbakken (SV)

Spørsmål

Audun Lysbakken (SV): Er det riktig at 10. klasse ved Ulveset skule blir nektet å reise til England når de fikk reisetillatelse før de nye reglene om egenbetaling i skolen trådte i kraft, og vil statsråden foreta seg noe for å sørge for at en slik allerede planlagt reise kan gjennomføres?

Begrunnelse

10. klasse ved Ulveset skule i Fjell kommune har i over to år forberedt klassetur til Scarborough i England. Elevene som skal delta på turen har spart penger de siste to årene og også samlet inn penger til reisen gjennom arbeid i skolekantinen, elevkvelder og kakesalg. Nå har imidlertid elevene fått beskjed av Fjell kommune om at reisen ikke kan gjennomføres fordi Stortinget har slått fast at egenbetaling i skolen skal vekk. Dette skjer til tross for at kommunen ga klarsignal til å reise da skolen søkte om dette for to og ett halvt år siden. På det tidspunktet det nye avslaget kom hadde skolen allerede bestilt billetter og reservert overnatting i England.

Kristin Clemet (H)

Svar

Kristin Clemet: Det vises til vedlagte brev som er sendt Statens utdanningskontorer 15.03.00. Brevet gjengir departementets syn på gjeldende rett knyttet til egenbetaling ved blant annet leirskoler. De samme prinsippene som gjelder leirskoler skal også legges til grunn for tematurer til utlandet av noe varighet.

Reglene om egenbetaling ble vedtatt i forbindelse med den nye opplæringsloven og trådde ikraft 1.8.99. Det er ikke skjedd endringer i reglene etter ikrafttredelsen.

Det er først og fremst skolen og kommunen som skal vurdere om den enkelte sak om foreldrebetaling er i samsvar med opplæringsloven. Dersom foreldre eller elever er misfornøyde med behandlingen på kommunenivå, kan de henvende seg til Statens utdanningskontor.

Vedlegg til svar:

Departementet har fått en del henvendelser angående tolkningen av gratisprinsippet i opplæringsloven § 2-1 siste ledd. I den forbindelse har vi gitt følgende informasjon:

Det står i opplæringsloven § 2-3 første ledd at en del av undervisningstiden blant annet kan brukes til leirskoleopplæring. Videre legger 'Læreplanverket for den l0-årige grunnskolen" (L97) opp til en rekke aktiviteter som kan legges til leirskoleopphold. På mellomtrinnet er leirskole nevnt som et tiltak i kroppsøving. Det fremgår bl.a. her at: "I opplæringa skal elevane (....) gjennom leirskule eller på andre måter få røynsle med å vere i naturen. I 6. klasse eller om hausten/vinteren i 7. klasse. "Departementet vil presisere at formuleringen i L97 ikke er til hinder for å legge leirskoleoppholdet til ungdomstrinnet. Ellers kan vi nevne at mange kommuner har gode erfaringer med at klasser får leirskoleopphold i nærmiljøet eller opphold på ubetjente leirskoler sammen med klassestyreren. På denne måten kan kostnadene reduseres. Vi vil også nevne at foreldrene, eksempelvis gjennom foreldrerådet, kan påvirke utformingen av elevenes opplæringstilbud, herunder om elevene skal få tilbud om opplæring på en leirskole, type leirskole mv.

Det står også i opplæringsloven § 2-1 at grunnskolen skal være gratis og at skolen skal holde elevene med lære- og lesebøker, skrive- og tegnemateriell og annet undervisningsmateriell. Regelen har tidligere vært uttalt i grunnskoleloven. Det har altså ikke skjedd noen endring av regelverket på dette punktet i forbindelse med ny opplæringslov.

Prinsippet om gratis grunnskoleopplæring innebærer blant annet at elevene ikke skal betale for undervisning i forbindelse med leirskoleopphold. Departementet vil her tilføye at det gis et statlig øremerket tilskudd for å medvirke til at opplæring på leirskole er gratis. Tilskuddet blir gitt per klasse for opphold på inntil én uke i løpet av grunnskoleopplæringen, og dekker lønn til lærer ved leirskolen. Det er ellers lagt til grunn i forarbeidene til loven (NOU 1995:18, Ot.prp. nr. 46 (1997-98) og Innst. O. nr. 70 (1997-98) at kommunen kan ta betaling for reise, kost og losji knyttet til et reelt frivillig leirskoleopphold. At tilbudet er reelt frivillig innebærer at:

- foreldrene og elevene ikke blir utsatt for økonomisk press og

- at de elevene som av ulike grunner ikke ønsker å delta på leirskoleoppholdet får et annet tilbud om grunnskoleopplæring i henhold til L97.

For at foreldre og elever ikke skal oppleve et ev. tilbud om leirskoleopplæring som et økonomisk press, må skolen sørge for at tilbudet blir presentert på en slik måte at det oppleves som et reelt frivillig tilbud. Videre må leirskoleoppholdet ha en økonomisk ramme som gjør at alle elever som ønsker å delta faktisk får denne muligheten. Om kommunen kan ta egenbetaling, ev. hvor mye, vil måtte bero på en konkret og skjønnsmessig vurdering av det enkelte tilfelle.

Alle andre utgifter til grunnskoleopplæring skal kommunen dekke, eksempelvis utgifter i forbindelse med ekskursjoner. Dersom skolen tar elevene med på en teaterforestilling eller til et museum, må kommunen betale eventuell transport og billett. Annen nødvendig transport i skoletiden, for eksempel til svømmehall og bibliotek, skal også betales av kommunen.

Dette til orientering.