Skriftlig spørsmål fra Harald T. Nesvik (FrP) til justisministeren

Dokument nr. 15:43 (2001-2002)
Innlevert: 23.11.2001
Sendt: 23.11.2001
Besvart: 30.11.2001 av justisminister Odd Einar Dørum

Harald T. Nesvik (FrP)

Spørsmål

Harald T. Nesvik (FrP): Kriminalomsorgen i Norge er delt inn i 6 regioner, og når en sammenlikner de forskjellige regionene skiller region vest seg ut med en meget lav kapasitet når det gjelder fengselsplasser. Situasjonen er blitt så prekær at personer som burde varetektsfengsles er blitt satt fri grunnet kapasitetsmangel. Når en i tillegg vet at de 3 fengslene som er lokalisert på Nordvestlandet, er fra 1860-tallet, så må noe gjøres.
Vil statsråden ta et initiativ til at det bygges et nytt fengsel på Nordvestlandet?

Odd Einar Dørum (V)

Svar

Odd Einar Dørum: La meg først si at jeg generelt ser behovet for en utvidelse av fengselskapasiteten når en ser landet under ett. Derfor arbeides det for fullt for å få etablert et nytt fengsel i Østfold siden presset er meget stort i denne delen av landet. Fengselet vil få 250 plasser og dette representerer en betydelig økning for landets samlede kapasitet. Indirekte vil dette bety avlastning også for presset i region vest, ved at man kan dimensjonere forholdet mellom varetekt og domssoning mellom regionene.

Når det gjelder situasjonen på Nordvestlandet, så er Ålesund fengsel under opprusting og er utvidet med 5 plasser, og det foreligger også planer for rehabilitering og utvidelse av Molde fengsel med til sammen 22 plasser. I tillegg til utvidelse av 8 lukkede plasser inngår også en åpen avdeling på 14 plasser som i stor grad vil lette presset på de lukkede plassene og dermed varetektssituasjonen lokalt.

Jeg kan også opplyse at departementet har hatt en gjennomgang med region vest om disponeringen av plassene særlig med tanke på den vanskelige varetektssituasjonen. Dette innebærer noe forskyvning av domsinntaket, utvidelse av inntakskriteriene i andre ordinære avdelinger i regionen og dublering som et midlertidig tiltak for å avhjelpe situasjonen.