Skriftlig spørsmål fra Morten Høglund (FrP) til utviklingsministeren

Dokument nr. 15:44 (2001-2002)
Innlevert: 23.11.2001
Sendt: 23.11.2001
Besvart: 03.12.2001 av utviklingsminister Hilde Frafjord Johnson

Morten Høglund (FrP)

Spørsmål

Morten Høglund (FrP): Kan utviklingsministereren forsikre om at norske bistandsmidler til de palestinske myndigheter er brukt i tråd med forutsetningene og f.eks. ikke under noen omstendighet er brukt til å finansiere terrorvirksomhet fra grupper som Tanzim-Fatah?

Begrunnelse

I oppslag i avisen Dagen fremkommer det informasjon om at israelske soldater har kommet over informasjon som viser at store summer er overført fra palestinske myndigheter, ved Arafat, til personer i Tanzim-Fatah. Norge er en vesentlig bidragsyter til de palestinske myndigheter og det er derfor naturlig at vi er særdeles påpasselig med hvordan midlene benyttes. Troverdigheten til Norge og andre giverland kan også settes på prøve dersom det viser seg at bistandsmidler er på avveie.

Hilde Frafjord Johnson (KrF)

Svar

Hilde Frafjord Johnson: Bistanden til de palestinske myndigheter er underlagt de samme kontrollrutiner som annen norsk bistand. Mottakere av norsk bistand er gjenstand for regelmessige revisjoner av uavhengige revisjonsfirmaer, og må levere inn regnskap for bruk av tildelte midler. Også Riksrevisjonen har foretatt egne kontroller ved delegasjonsbesøk til det palestinske området. Norske bistandsmidler er i all vesentlig grad øremerket spesielle tiltak, og innrapporteringen må følgelig vise at midlene har gått til disse tiltakene.

Til tross for at det en rekke ganger har blitt fremlagt påstander om misbruk av internasjonale bistandsmidler til de palestinske myndigheter, har det ikke blitt lagt offentlig frem dokumentasjon som bekrefter påstandenes innhold. Verken den norske ambassaden i Tel Aviv eller det norske representasjonskontoret overfor de palestinske myndigheter på Vestbredden har mottatt informasjon som gir grunn til å tro at norske bistandsmidler er på avveie.

Norges representasjonskontor på Vestbredden har hyppig kontakt med palestinske myndigheter og følger opp igangsatte og gjennomførte bistandsprosjekter i området. På grunn av den politiske situasjonen i regionen, samt den politiske sensitiviteten knyttet til bistanden til palestinerne er det internasjonale giversamfunnet generelt svært oppmerksomme på bruken av denne bistanden. Den hyppige dialogen mellom Norge og de palestinske myndigheter bidrar også til at man fra norsk side mener at man har god kontroll over bruken av norsk bistand.