Skriftlig spørsmål fra Hans Kristian Hogsnes (H) til kommunal- og regionalministeren

Dokument nr. 15:45 (2001-2002)
Innlevert: 23.11.2001
Sendt: 26.11.2001
Besvart: 29.11.2001 av kommunal- og regionalminister Erna Solberg

Hans Kristian Hogsnes (H)

Spørsmål

Hans Kristian Hogsnes (H): Arbeiderpartiregjeringen satte i gang et arbeid med å flytte Husbankens regionkontor Sør til Arendal.
Hvor står denne prosessen nå?

Begrunnelse

Husbankens regionkontor Sør omfatter Agderfylkene, Telemark, Vestfold og Buskerud, og Arbeiderpartiregjeringens plan var å flytte kontoret til Arendal. I den grad dette er tenkt å være et servicekontor for brukerne, melder spørsmålet seg om hvilke konsekvenser en eventuell slik flytting vil få for brukerne i Buskerud og Vestfold. Brukerne i disse fylkene vil få en langt større avstand til sitt regionkontor enn andre løsninger ville gi, og det kan neppe være hensikten når bakgrunnen for saken er ønsket om utflytting av offentlige kontorer.

Erna Solberg (H)

Svar

Erna Solberg: Jeg vil først peke på at det var en manglende prosess i forkant av Arbeiderpartiregjeringens beslutning om å flytte regionkontor Sør til Arendal. Jeg mener det var uheldig at både ledelse og ansatte fikk en slik beskjed via media, uten at de er på forhånd hadde fått anledning til å delta i prosessen eller var blitt underrettet. Her kunne Husbanken ha gitt konstruktive innspill, og fått muligheten til å påpeke at Arendal ikke nødvendigvis er den beste løsning for de kunder/regioner som regionkontor Sør i dag betjener.

Jeg vil likevel følge opp beslutningen om å flytte regionkontor Sør til Arendal. Det er skapt forventinger om en lokalisering i Arendal, både i lokalmiljøet, blant brukerne og noen av Husbankens ansatte er nå innstilt på å flytte. Jeg vil imidlertid begrense utflytting til å omfatte deler av regionkontor Sørs nåværende geografiske ansvarsområde, nemlig Aust-Agder, Vest-Agder og Telemark. Ut fra befolkningskonsentrasjonen er det bare Husbankens brukere i disse fylkene som får en større geografisk nærhet til Husbanken ved en lokalisering i Arendal. Av større utbyggingsområder er det aksen Grenland, Arendal, Grimstad og Kristiansand som tilgodeses ved en flytting av regionkontor Sørs samlede virksomhet til Arendal. Jeg er derfor kommet til at Buskerud og Vestfold skilles ut fra regionkontor Sør når det flyttes til Arendal.

Begrunnelsen for denne utskillelsen er at avstanden fra Arendal til de mest folke- og kunderike områder i Buskerud og Vestfold er for stor. Dertil kommer at kunder og aktører innen bolig- og byggebransjen heller ikke ofte reiser sydover mot Arendal. I Vestfold og Buskerud er det en relativt stor aktivitet i den generelle boligbyggingen i kjerneområder, som Vestfoldbyene med ca. 160 000 innbyggere og Drammensområdet med ca. 120 000 innbyggere. Brukerundersøkelser viser at Husbanken har god kundekontakt med disse områdene i dag. Jeg vil derfor søke å finne en løsning som kan opprettholde denne gode kontakten, slik at Husbanken på en effektiv måte kan yte den service brukerne har krav på. Her vil nettopp avstanden fra brukerne til regionkontoret være et avgjørende moment. Jeg har satt i gang et arbeid med å finne en løsning for Vestfold og Telemark. Det er for tidlig å si hva resultatet blir, men det er naturlig at disse fylkene sees i sammenheng med regionkontor Øst som i dag betjener fylkene Oslo, Akershus, Østfold, Hedmark og Oppland.

Utflytting av regionkontor Sør til Arendal vil skje etappevis over en toårs periode. Som et første trinn i prosessen vil det etableres et "begrenset regionkontor" (servicekontor) for Aust-Agder allerede første halvår 2002. Målsettingen er at kontoret skal behandle saker og kundeforespørsler på låne- og tilskuddssiden, klage på bostøtte, samt hjelpe kommunene i Aust-Agder i arbeidet med de boligsosiale handlingsplanene. Det neste trinnet i prosessen vil være at kontoret bygges opp over en toårs periode til å betjene Aust-Agder, Vest-Agder og Telemark. Regionkontoret vil da ha samme arbeidsoppgaver og ansvar som de øvrige regionkontorene i Husbanken.