Skriftlig spørsmål fra Torny Pedersen (A) til barne- og familieministeren

Dokument nr. 15:46 (2001-2002)
Innlevert: 26.11.2001
Sendt: 27.11.2001
Besvart: 04.12.2001 av barne- og familieminister Laila Dåvøy

Torny Pedersen (A)

Spørsmål

Torny Pedersen (A): Mange aktører driver barnehager i Norge, og alle gode krefter må forenes for å nå målet om full barnehagedekning. Studentbarnehagene er viktige bidrag, og får sågar eget tilskudd over Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementets budsjett. Statsråden har i møte med aktørene sagt at det står ubrukte barnehagemidler på Barne- og familiedepartementets budsjett for inneværende år.
Vil statsråden omdisponere disse pengene til studentbarnehagene, slik at de kan tilby flere barnehageplasser til studentene til en lav pris?

Begrunnelse

Det er viktig å få etablert flere barnehageplasser raskt. Studentskipnadene har planer klare for å etablere flere plasser. Forutsetningen er at tilskuddet til studentbarnehager via Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet økes. Da statsråden har uttalt at det innenfor Barne- og familiedepartementet finnes ubrukte midler vil det da være nødvendig å omdisponere disse til Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet, slik at disse midlene kan disponeres av studentskipnaden. Det vil også være viktig at statsråden i samarbeid med Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet, ser på taket for studentbarnehager, slik at taket fjernes og samskipnaden kan få dekket de reelle utgifter og få muligheter til å etablere nye plasser.

Laila Dåvøy (KrF)

Svar

Laila Dåvøy: Studentbarnehager mottar to typer statlig støtte. Som alle godkjente barnehager får de ordinært driftstilskudd over Barne- og familiedepartementets budsjett. I tillegg gis det et særskilt tilskudd til studentbarnehager over Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementets budsjett.

Det er riktig som det påpekes i spørsmålet, at bevilgningen for 2001 på kap. 856 post 60 Driftstilskudd til barnehager i utgangspunktet var høyere enn behovet. Årsaken til dette var bl.a. lavere utbygging enn forventet i 2000, slik at behovet for statlige midler i 2001 ikke ble så stort som beregnet. Bevilgningen ble derfor omdisponert i forbindelse med Revidert nasjonalbudsjett i år og 240 millioner kroner ble brukt til en økning i satsene på statstilskuddet til alle barnehager, gjeldende fra 1. juli. Dette kom også studentbarnehagene til gode.

Denne omdisponeringen betyr at det på det nåværende tidspunktet ikke står ubenyttede midler på Barne- og familiedepartementets budsjett (kap. 856 post 60 Driftstilskudd til barnehager).

Regjeringen er opptatt av at alle som ønsker det skal få barnehageplass til en rimelig pris. Vi vil derfor endre finansieringsordningen slik at alle offentlige midler til drift av barnehagene samles i et statlig tilskudd som gis på like vilkår til alle barnehager, uansett eierform. Samtidig vil vi i de kommende årene legge inn betydelig mer statlige midler i sektoren, slik at vi i løpet av noen år har en statlig finansiering som dekker om lag 80 prosent av kostnadene i sektoren. Dette vil komme alle barnehager, og alle brukere av barnehager, til gode, også studentbarnehagene.

Vi har startet arbeidet med omlegging av finansieringsordningen for barnehagene. Studentbarnehagene har en spesiell finansiering, og dette vil bli viet særskilt oppmerksomhet i det videre arbeidet.