Skriftlig spørsmål fra Signe Øye (A) til landbruksministeren

Dokument nr. 15:51 (2001-2002)
Innlevert: 27.11.2001
Sendt: 28.11.2001
Besvart: 03.12.2001 av landbruksminister Lars Sponheim

Signe Øye (A)

Spørsmål

Signe Øye (A): I budsjettet for 2002 ligger det inne en kutt i overføringene til landbruket med 300 millioner kroner.
Kan statsråden garantere at disse kuttene ikke går utover de midlene som ligger inne i Stoltenberg-regjeringens budsjett på det samme området og som skulle brukes til å fremme tiltak overfor bøndene langs vassdragene som ender opp i Vansjø, slik at avrenningen fra landbruket blir redusert; herunder utvidelse av melkeproduksjonen i det samme området?

Begrunnelse

Det vises til at jordbruket har tatt et solid kappløp for å nå det første miljømålet for Vansjø. Redusert høstpløying har bidratt til 3 600 kilo mindre fosfor til vassdraget. Men enda er det langt igjen til at størstedelen av kornarealene ligger i stubb. I tillegg er det nødvendig med fangdammer og vegetasjonssoner langs vassdraget. Alt dette krever statlige midler.
Som kjent er grasarealer langs vassdraget den aller beste metoden for å hindre avrenning. Derfor var økt melkeproduksjon en viktig del av den pakken den tidligere landbruksministeren la fram.

Lars Sponheim (V)

Svar

Lars Sponheim: Det spørres om Regjeringens forslag til kutt på 300 mill. kroner for budsjettåret 2000 i overføringene på kap. 1150 "Jordbruksavtalen" vil få konsekvenser for tiltak mot avrenning fra jordbruket og til Vansjø.

I St.prp. nr. 1. Tillegg nr. 4 (2001-2002) har Regjeringen foreslått at reduksjonen på 300 mill. kroner foreløpig tas på post 73, "pristilskudd" i 2. halvår slik at de ytelser som er vedtatt på jordbruksavtalen for 2001-2002 oppfylles. Pristilskuddene utbetales pr. kg og liter produsert mengde og berører ikke tiltaksmidler på miljøområdet verken i Vansjø eller andre steder.

Regjeringen legger til grunn at det våren 2002 på vanlig måte gjennomføres jordbruksforhandlinger med basis i hovedavtalen, jordbruksavtalen og materiale fra Budsjettnemnda for jordbruket. Her vil de ulike virkemidler over jordbruksavtalen bli vurdert ut fra målene i landbrukspolitikken. Det ligger ikke noe i Regjeringens sitt opplegg som tilsier redusert satsing på tiltak som bidrar til å nå miljømålene.

Når det gjelder spørsmålet om melkekvoter i området er dette tatt opp med partene i jordbruksoppgjøret under drøftingen av regelverket for kvoteordningen for melk i 2002. Partene er blitt enige om å foreta en vurdering av aktuelle kostnadseffektive virkemidler med sikte på å øke grasarealet, for å redusere forurensingen i spesielt sårbare områder. Vurderingen skal foreligge før jordbruksforhandlingene våren 2002. I denne forbindelse skal også eventuell tildeling av melkekvoter vurderes.