Skriftlig spørsmål fra Odd Holten (KrF) til olje- og energiministeren

Dokument nr. 15:52 (2001-2002)
Innlevert: 27.11.2001
Sendt: 28.11.2001
Besvart: 03.12.2001 av olje- og energiminister Einar Steensnæs

Odd Holten (KrF)

Spørsmål

Odd Holten (KrF): Kan statsråden gi til kjenne at en fremtidig gassledning for salg til Polen kan gå via Grenland/Østfold via Sverige til Polen?

Begrunnelse

Dette for gradvis å la tungindustrien gå over fra tungolje til gass i sin produksjon.

Einar Steensnæs (KrF)

Svar

Einar Steensnæs: Norske gasselskaper og det polske olje- og gasselskapet POGC (Polish Oil and Gas Company) undertegnet 3. september i år en større avtale om langsiktig leveranse av norsk gass til Polen, med oppstart i 2008.

For tiden vurderer selgerne alternative løsninger for hvordan gassen skal transporteres fra Norge til Polen. Det er to hovedalternativer, et direkte rør fra norsk sokkel via Sverige eller Danmark til Polen samt et grenrør fra Europipe 2 til Danmark og videre til Polen.

Foreløpig kan det se ut til at legging av en ny direkte rørledning fra norsk sokkel til Polen via Sverige kan være mest hensiktsmessig. Konklusjonen vil imidlertid avhenge av betingelsene for transport via Sverige i forhold til alternativene.

En direkte rørledning fra norsk sokkel til Polen vil medføre store investeringer og vil være avhengig av at det foretas betydelige tilleggssalg. En beslutning om en direkte rørledning vil derfor avhenge av mulighetene for salg av gass til Sverige, Danmark og Østlandet. Beslutning om transportløsning skal være tatt innen utgangen av neste år.

Får en solgt tilstrekkelige gassvolumer på Østlandet vil dette kunne gi økonomisk grunnlag for et grenrør inn til Grenland og/eller Østfold og dermed også bidra til lønnsomhet i en eventuell rørledning til Polen. Gasstransport til Østlandet vil eventuelt foregå via en avgrening til Polenrøret, som planlegges å gå til havs fram til Syd-Sverige.

Samarbeidsregjeringen ønsker i større grad å ta i bruk naturgass til innenlandsk verdiskapning særlig fordi naturgass kan være et miljøvennlig råstoff i industrien og en energikilde som kan fortrenge mer forurensende brensel i industri- og transportsektoren. Det er således behov for en satsing på distribusjon og bruk av naturgass innenlands. Samarbeidsregjeringen vil videre øke den offentlige forskningsinnsatsen knyttet til bruk av naturgass og hydrogen. I en introduksjons- og utviklingsfase vil det være nødvendig med offentlig støtte for å få bygget ut infrastruktur for gass. Støtten må være innenfor rammen av våre internasjonale miljøforpliktelser og hensiktsmessig i forhold til de mål en ønsker å nå. Hvordan støtte til infrastruktur for gass skal utformes, vil bli behandlet i den kommende gassmeldingen som vi planlegger å legge fram i slutten av vårsesjonen.