Skriftlig spørsmål fra Eirin Faldet (A) til arbeids- og administrasjonsministeren

Dokument nr. 15:54 (2001-2002)
Innlevert: 29.11.2001
Sendt: 30.11.2001
Besvart: 07.12.2001 av arbeids- og administrasjonsminister Victor D. Norman

Eirin Faldet (A)

Spørsmål

Eirin Faldet (A): Hvilken realitetsvurdering gir denne saksbehandlingen rom for i Konkurransetilsynet og i Arbeids- og administrasjonsdepartementet ved en eventuell klage på et inngrep?

Begrunnelse

Konkurransedirektøren har i en kronikk i Dagens Næringsliv 29. november 2001 rykket ut med det han kaller "noen presiseringer" til tilsynets varsel om inngrep mot SAS og Braathens bonusordninger. Det fremgår av kronikken at Konkurransetilsynet allerede har besluttet å forby bonusordningene. Det fremgår også at dette har sammenheng med Regjeringens forslag til avvikling av flypassasjeravgiften og en "anmodning" fra Arbeids- og administrasjonsdepartementet. Flyselskapene og høringsinstansenes frist for å gi kommentarer til "varselet" tilsynet sendte 9. november 2001 er ennå ikke utløpt.
Konkurransetilsynet bør forholde seg til de frister som de selv har vedtatt og det er grunn til å påpeke at Konkurransetilsynet er underlagt arbeids- og administrasjonsministeren og skal ikke drive politikk.

Victor D. Norman (H)

Svar

Victor D. Norman: På bakgrunn av representanten Faldets spørsmål og begrunnelse for dette, redegjør jeg først kort for bakgrunnen for tilsynets inngrepsvarsel.

I brev av 2. november 2001 ba Arbeids- og administrasjonsdepartementet Konkurransetilsynet om å iverksette en grundig gjennomgang av alle avtaler og ordninger i luftfartsmarkedet som kan virke etableringshindrende og konkurransebegrensende. Bakgrunnen for henvendelsen var at strukturendringene på det norske luftfartsmarkedet gjorde det viktig å legge forholdene til rette for nyetablering og konkurranse. Videre foreslo Regjeringen i St.prp. nr. 1. Tillegg nr. 4 (2001-2002) å avvikle flypassasjeravgiften fra 1. april 2002. Dette var også begrunnet med behovet for å legge forholdene til rette for nyetablering og konkurranse i luftfartsmarkedet. Det ble i proposisjonen vist til forannevnte brev fra departementet til Konkurransetilsynet.

På denne bakgrunn varslet Konkurransetilsynet Scandinavian Airlines System, Widerøes Flyveselskap ASA og Braathens ASA ved brev av 9. november 2001 om at det med hjemmel i konkurranseloven § 3-10 vurderer å forby de nevnte flyselskaper å tilby sine passasjerer å opptjene bonuspoeng eller tilsvarende på norske innenriksruter. Varslet er bl.a. begrunnet med at et forbud mot opptjening av bonuspoeng vil gjøre det lettere for nye aktører å etablere seg på enkeltruter og redusere små aktørers konkurranseulempe i forhold til de store flyselskapene.

I et innlegg 29. november i Dagens Næringsliv har Konkurransedirektøren redegjort nærmere for bakgrunnen for at varslet om inngrep mot bonusprogrammene ble gitt nå og begrunnelsen for varslet. Det er denne kronikken som representanten Faldet har forstått dithen at Konkurransetilsynet allerede før høringsfristen for varslet var utløpt, har besluttet å forby bonusprogrammene. Representanten påpeker at Konkurransetilsynet bør forholde seg til sine egne frister og at tilsynet er underlagt arbeids- og administrasjonsministeren og skal ikke drive politikk.

I det forannevnte inngrepsvarslet gir Konkurransetilsynet en omfattende begrunnelse for at tilsynet mener at det må vurderes å gripe inn mot bonusprogrammene. Når varslet er omfattende begrunnet, gir det flyselskapene et godt grunnlag for å imøtegå tilsynets vurderinger. Dette er både hensiktsmessig og i samsvar med forvaltningslovens bestemmelser om at partene skal varsles på en slik måte at de kan ivareta sine interesser før det treffes vedtak.

Jeg kan ikke se at Konkurransedirektøren i innlegget i Dagens Næringsliv har gitt uttrykk for andre synspunkter på bonusprogrammene enn de som framgår av tilsynets inngrepsvarsel. Tilsynet har således ikke tatt standpunkt til om det skal gripes inn mot bonusprogrammene før selskapene har fått anledning til å uttale seg om saken.

Konkurransetilsynet har et selvstendig ansvar for å vurdere konkurransesituasjonen i de ulike markeder. Tilsynet skal således ta opp avtaler eller ordninger som det oppfatter som konkurransebegrensende til vurdering med henblikk på eventuelt å gripe inn etter konkurranselovens inngrepsbestemmelser. I departementets brev av 2. november ber imidlertid departementet om at Konkurransetilsynet prioriterer en gjennomgang av alle forhold som kan begrense konkurransen i markedet for flytransport, herunder flyselskapenes bonusordninger. Jeg kan således ikke se at det er noen grunn til å kritisere tilsynet i dette tilfellet.

Som det går fram av det foranstående, er departementet av den oppfatning at det er viktig å vurdere alle tiltak som kan fremme konkurransen i luftfartsmarkedet. Et inngrep mot flyselskapenes bonusordninger er et slikt mulig tiltak. Et eventuelt inngrep må imidlertid gis en konkret begrunnelse i forhold til konkurranselovens inngrepshjemler. Konkurransetilsynet må foreta en slik vurdering etter blant annet å ha hørt flyselskapenes innvendinger. Departementet har ikke og ønsker ikke å påvirke tilsynets behandling av den konkrete inngrepssaken. Imidlertid skal departementet ved en eventuell klagebehandling vurdere alle sider ved saken og tilsynets saksbehandling. Departementet vil i den forbindelse foreta en reell vurdering i samsvar med forvaltningslovens krav til saksbehandling.