Skriftlig spørsmål fra Ulf Erik Knudsen (FrP) til landbruksministeren

Dokument nr. 15:55 (2001-2002)
Innlevert: 30.11.2001
Sendt: 30.11.2001
Besvart: 05.12.2001 av landbruksminister Lars Sponheim

Ulf Erik Knudsen (FrP)

Spørsmål

Ulf Erik Knudsen (FrP): Hva vil statsråden gjøre for å korte ned behandlingstiden av saker ved Statens Naturskadefond?

Begrunnelse

Det finnes etter det undertegnede har fått opplyst en rekke saker hvor behandling og utbetaling av erstatning fra Statens Naturskadefond tar over 8-10 måneder. I mange av disse sakene har allerede skaden blitt utbedret av de berørte/entreprenører. Det er altså slik at man har hatt kostnader i forbindelse med utbedring av skaden, men har måttet finansiere likviditet for å dekke opp disse kostnadene i lange venteperioder frem til avklaring i fondet. Det burde kunne gå langt raskere enn hva det gjør pr. i dag.

Lars Sponheim (V)

Svar

Lars Sponheim: Styret for Statens naturskadefond har normalt 6 møter i året, det vil si annenhver måned. Gjennomsnittlig saksbehandlingstid på erstatningssaker har de senere årene vært vel 40 dager fra saken er mottatt i sekretariatet, dvs. Statens landbruksforvaltning.

Før saken sendes Statens landbruksforvaltning til forberedelse skal skaden takseres. I lensmannsdistrikt er lensmannen takststyrer. Utenfor lensmannsdistrikt oppnevnes takststyreren av by- eller herredsretten. Som hovedregel gjelder skjønnsloven for slike takster.

Lensmennene og andre takststyrere gjennomfører normalt skjønnet raskt og effektivt. I perioder med mange naturskader, eller der vær og årstider vanskeliggjør takseringen, kan gjennomføring av takstene ta noe mer tid.

Som det er gjort rede for i St.prp. nr. 99 (2000-2001) var det i månedsskiftet oktober/november 2000 flom og storm på Sør- og Østlandet, samt storm i Nordland. Dette utløste en rekke søknader om naturskadeerstatning. På grunn av årstiden og tidlig snøfall, ble det i mange saker umulig å gjennomføre taksering av skadene før våren 2001. Når enkelte lensmenn i forbindelse med hendelsene høsten 2000 har måttet gjennomføre over 50 takster, tar dette nødvendigvis tid.

På grunn av dette fikk Statens naturskadefond oversikt over budsjettbehovet for sent for forelegging for Stortinget i vårsesjonen 2001. Når oversikten var klar, viste det seg at bevilgningen for 2001 ble for liten. St.prp. nr. 99 (2000-2001) om tilleggsbevilgning ble oversendt Stortinget 31. august. Saken står på Stortingets dagsorden 6. desember. Utbetalingene i 2001 er midlertidig stanset i påvente av bevilgningsvedtak i Stortinget.

Styret for Statens naturskadefond har møte 7. desember. Alle saker som er klare for styrebehandling vil der få sitt vedtak. I saker der det foreligger utbedringsattest, vil erstatning bli utbetalt umiddelbart etter styremøtet.

En vil etter dette være tilbake til normalsituasjonen, med en forventet saksbehandlingstid på vel 40 dager fra saken mottas i Statens landbruksforvaltning til vedtak om erstatning er gjort.