Skriftlig spørsmål fra Berit Brørby (A) til barne- og familieministeren

Dokument nr. 15:57 (2001-2002)
Innlevert: 30.11.2001
Sendt: 30.11.2001
Rette vedkommende: Finansministeren
Besvart: 11.12.2001 av finansminister Per-Kristian Foss

Berit Brørby (A)

Spørsmål

Berit Brørby (A): Hva vil Regjeringen Bondevik foreslå for snarest å få ryddet opp i slike urimeligheter som avisartikkelen har avdekket?

Vedlegg til spørsmål:

Artikkel i avisen Hadeland 29. november 2001.
Adresse til artikkelen på Internett: http://www.hadeland.net/50/73/86/1.html

Begrunnelse

Vedlagte "sak" fra avisen Hadeland 29.11.01 omhandler en kvinne som mistet sin samboer og som må betale vel 25 000 kroner til staten for å "beholde" huset hun og samboeren eide sammen. Dette strider etter min mening mot all rettferdighetssans og viser at gjeldende lov og regelverk slår urimelig ut.
Jeg er kjent med at et offentlig utvalg har gjennomgått samboeres situasjon i Norge sett opp mot ektefellers når det gjelder pensjon, skatt, arv, osv.
Regjeringen Stoltenberg varslet i sitt budsjettforslag en melding om dette.

Per-Kristian Foss (H)

Svar

Per-Kristian Foss: Samboere er ikke fritatt for dokumentavgift ved overføring av hjemmel til fast eiendom slik tilfellet er ved overføring mellom ektefeller. Dette henger i stor grad sammen med kontrollhensyn.

Dokumentavgiften skal betales ved enhver overføring av hjemmel til fast eiendom. De fritakene som gjelder, er utformet slik at det er enkelt å fastslå om vilkårene for fritak er oppfylt. Dette gjør at dokumentavgiften er lite ressurskrevende å forvalte og forutsigbar for brukerne. En likestilling av samboere og ektefeller vil gjøre forvaltningen mer ressurskrevende. Dette skyldes særlig problemene knyttet til dokumentasjon av samboerforhold, og at det ikke skjer noen registrering av samboere slik som for ekteskap. Det kan i denne sammenheng vises til at partnere som er registrert etter lov om partnerskap er likestilt med ektefeller i forhold til dokumentavgiften.

Vurderingen av om det bør gjøres endringer i gjeldende regelverk, slik at samboere i større grad likestilles med ektefeller i forhold til dokumentavgiften, vil skje som ett ledd i de løpende vurderinger som foretas av særavgiftssystemene. Samboer-utvalget avgav i mai 1999 sin innstilling NOU 1999: 25 Samboere og samfunnet. Innstillingen er omfattende og omfatter en rekke spørsmål knyttet til samboeres situasjon. Blant annet er forholdet til dokumentavgiften behandlet. Utvalgets flertall gikk inn for at samboere som har felles barn eller har levd sammen i minst 2 år, skal fritas for dokumentavgift ved overføring av hjemmel til bolig eller fritidseiendom på linje med ektefeller.

Samarbeidsregjeringen har enda ikke rukket ta stilling til de enkelte forslagene fra Samboer-utvalget. Det er derfor for tidlig å si om det i denne forbindelse vil bli gjort endringer i dokumentavgiften.

Jeg kan for øvrig opplyse at departementet for tiden vurderer å liberalisere reglene om arveavgift mellom samboere. Departementet vil komme tilbake til dette.