Skriftlig spørsmål fra Åslaug Haga (Sp) til utviklingsministeren

Dokument nr. 15:59 (2001-2002)
Innlevert: 03.12.2001
Sendt: 03.12.2001
Besvart: 12.12.2001 av utviklingsminister Hilde Frafjord Johnson

Åslaug Haga (Sp)

Spørsmål

Åslaug Haga (Sp): I mars 2002 arrangerer FN et høynivåmøte om finansiering for utvikling (FFD). Vi forstår at FNs generalsekretær i samtaler med tidligere statsminister og utviklingsminister bedt Norge ta ansvar for å skape sterkere framdrift i forberedelsesprosessen.
Hvilke initiativ har man tatt fra norsk side, og hvilke prioriteringer er lagt til grunn?

Begrunnelse

I mars 2002 arrangerer FN "High Level Consultations on Finance for Development" (FFD) på regjerings-/statssjefsnivå. Konferansen som finner sted i Mexico, gir en unik anledning til å fokusere på strukturelle faktorer som hindrer økonomisk og sosial utvikling og søke nye løsninger. FFD er nyskapende fordi konferansen legger til rette for institusjonelt samarbeid mellom FN, Verdensbanken, Det Internasjonale Pengefondet og Verdens Handelsorganisasjon.
En åpen prosess som bringer nye aktører inn i forhandlingene gir FN mulighet til å legge grunnlaget for en mer helhetlig tilnærming til utvikling, mer demokratisk kontroll av, og tilgang på verdens finansielle ressurser, også for de fattigste.
Gjennom 90-årene har FN gjennomført en rekke konferanser som har satt fokus på globale problemstillinger som miljø, kvinners stilling og matvaresikkerhet. Nylig ble det avholdt en konferanse om rasisme. Konferansene har resultert i enighet om viktige målsettinger, men oppfølgingen har ikke vært tilfredsstillende. De vedtatte målene har begrenset verdi dersom de ikke følges opp med finansiering fra det internasjonale samfunns side. FFD-konferansens mål er å bygge nødvendige finansielle og institusjonelle strukturer for gjennomføring av utviklingsmålene det internasjonale samfunn har satt seg.
Det er kjent at FNs generalsekretær Kofi Annan har framhevet FFD som en særlig betydningsfull konferanse og bedt Norge om å ta spesielt ansvar for at toppmøtet i Mexico skal bli vellykket.

Hilde Frafjord Johnson (KrF)

Svar

Hilde Frafjord Johnson: FNs Konferanse for finansiering av utvikling avholdes i Monterrey, Mexico, 18.-22.03.02. Konferansen har som formål å mobilisere politisk støtte til gjennomføringen av utviklingsmålene vedtatt på FNs Tusenårsforsamling i år 2000. Norge har arbeidet aktivt for å mobilisere støtte og tilrettelegge for en vellykket konferanse, både gjennom deltagelse i komiteen som forbereder konferansen og gjennom uformelle kontakter med sentrale land, FN-sekretariatet, Verdensbanken og Valutafondet.

Det er alminnelig enighet om at forberedelsene nå går inn i en ny fase der det vil være viktig at diskusjonene løftes opp på politisk nivå. Statsministeren drøftet denne saken med Generalsekretær Kofi Annan under deres samtaler i forbindelse med fredsprisutdelingen. Jeg har i samtaler med mine kolleger i den såkalte Ustein-gruppen (Nederland, Storbritannia og Tyskland), tatt initiativ til at det innledes en nærmere dialog med nærstående land om hvilke konkrete skritt som kan være hensiktsmessige i oppløpsfasen fram mot konferansen.

Som representanten Haga påpeker er denne prosessen nyskapende, bl.a. fordi den har ført til et nærmere og mer produktivt samarbeid mellom FN, Verdensbanken og Valutafondet. I prosessen så langt har Norge lagt stor vekt på å fremme dette samarbeidet. Som et svar på de utfordringer vi har fått og som et bidrag i prosessen, har Norge bla. tatt initiativ til et høynivåmøte i Washington 18.-19. februar 2002 i samarbeid med Den interamerikanske utviklingsbank med det formål å befeste kontakten mellom finansinstitusjonene og FN og samtidig rette fokus mot betydningen av regionalt samarbeid.

Norske prioriteringer har vært å arbeide for større forståelse for betydningen av fattigdomsbekjempelse i nasjonal politikk, bistandsoverføringer, markedsadgang og næringsutvikling. I det videre arbeidet med den norske plattformen vil en bygge på Regjeringens utviklingspolitiske prioriteringer. Målsettingen om å halvere andelen fattige innen år 2015 står sentralt i Regjeringens arbeid med handlingsplanen for bekjempelse av fattigdom. I denne planen ønsker Regjeringen bl.a. å styrke de frivillige organisasjoners og næringslivets rolle, noe som også fra FNs side er viktige målsettinger med konferansen for finansiering av utvikling.

Jeg tar sikte på å invitere representanter fra andre deler av statsforvaltningen, frivillige organisasjoner, partene i arbeidslivet og andre interesserte til å bidra med innspill og kommentarer i forberedelsene til konferansen. Selve delegasjonen til konferansen vil også bli bredt sammensatt, og Stortinget vil bli invitert til å delta.

Jeg takker for representanten Hagas interesse i dette spørsmålet. Jeg stiller meg gjerne til disposisjon for å gi en mer utførlig orientering til Stortinget dersom det skulle være ønskelig.