Skriftlig spørsmål fra Åslaug Haga (Sp) til helseministeren

Dokument nr. 15:60 (2001-2002)
Innlevert: 03.12.2001
Sendt: 04.12.2001
Besvart: 12.12.2001 av helseminister Dagfinn Høybråten

Åslaug Haga (Sp)

Spørsmål

Åslaug Haga (Sp): Kan helseministeren garantere at et nytt sentralsykehus i Akershus, Nye SiA, får den finansiering som er nødvendig for at planlagt framdrift skal holdes i 2002, og vil helseministeren sikre dette gjennom øremerking av midler til prosjektet?

Begrunnelse

Som helseministeren utmerket godt kjenner til, pågår arbeidet med å etablere et nytt sentralsykehus i Akerhus for fullt. Undertegnede er kjent med at Akershus fylkeskommune og Sosial- og helsedepartementet nå er omforent om arealrammen for Nye SiA. I brev til Akershus fylkeskommune datert 07.09.01 fra tidligere helseminister Tore Tønne, heter det blant annet: "Det bekreftes med dette at den videre prosjektering kan skje med utgangspunkt i en brutto arealramme for somatisk del på 129 300 m2."
På denne bakgrunn har Akershus fylkeskommune utarbeidet et revidert Hovedfunksjonsprogram, basert på de forutsetninger og standarder fylkeskommunen og Sosial- og helsedepartementet er enige om. Dette Hovedfunksjonsprogrammet ligger nå til behandling i departementet, og det er lagt opp til at faglig godkjenning av prosjektet etter lov om spesialhelsetjenester m.m. skjer på grunnlag av dette.
Det foreligger også et skisseprosjekt for Nye SiA basert på samme arealramme. Fremdriftsplanen for Nye SiA forutsetter at det foreligger et forprosjekt for oversending til Sosial- og helsedepartementet i mars 2002. Endelig statlig godkjenning av den totale kostnadsrammen og finansieringen er forutsatt å skje før sommeren 2002, slik at byggestart skjer i september 2002.
Akershus fylkeskommune har orientert Sosial- og helsedepartementet om hvilke finansieringsbehov som foreligger for Nye SiA i 2002. Som helseministeren kjenner til, er det meldt et behov for 460 millioner kroner for å gjennomføre de aktivitetene som er forutsatt for å holde fremdriften. Av dette er ca. 400 millioner kroner knyttet til aktiviteter som må gjennomføres før byggestart, og ca. 60 millioner kroner knyttet til aktiviteter som følger av selve byggestarten.
Fra 01.01.02 overtar Helse Øst RF ansvaret for å videreføre dette prosjektet. Det er pr. i dag ikke klarlagt hvilken økonomisk ramme som vil bli tildelt prosjektet. I Regjeringens forslag til statsbudsjett er det lagt til grunn en samlet investeringsramme for 2002 på omlag 2,8 milliarder kroner. Det er også varslet at investeringsrammen vil bli vurdert i Revidert nasjonalbudsjett. Tildelingen til de regionale helseforetakene er imidlertid ikke klarlagt.
Allerede i dag er det stor byggeaktivitet på SiA. Bygninger rives, flyttes og reetableres, og det er igangsatt en rekke utbyggingsprosjekter som må gjennomføres for at den planlagte fremdriften skal holdes. Disse løper uavhengig av det forestående eierskiftet. Som tidligere nevnt, arbeides det ut ifra en forutsetning om at byggestart skal skje i september 2002. Det er etablert en stor prosjektorganisasjon som arbeider ut ifra denne forutsetningen, og forpliktelser og kontrakter er inngått for å holde fremdriften. Det er derfor helt avgjørende at det skapes trygghet for finansieringen av Nye SiA i 2002 for at fremdriften skal holdes. La meg legge til at dette ikke minst er viktig for at innbyggerne i Akershus skal sikres en lenge etterlengtet forbedring av sykehustilbudet.
Undertegnede er selvsagt klar over at det foreligger søknader om å bygge ut flere sykehus i Norge. Bortsett fra RIT 2000 er det imidlertid, så vidt undertegnede kjenner til, ingen utbyggingsprosjekter som har kommet så langt som Nye SiA.

Dagfinn Høybråten (KrF)

Svar

Dagfinn Høybråten: Nytt sentralsykehus i Akershus har som kjent fått følgende særskilte omtale i forslaget til statsbudsjett fra den forrige regjeringen: "Når det gjelder hovedrammer og videre arbeid for Nye SiA har Sosial- og helsedepartementet i brev av 20.07.01 til Akershus fylkeskommune bekreftet at den videre prosjektering kan skje med utgangspunkt i en brutto arealramme for somatisk del på 129 300 m2. Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet vil ta stilling til universitetsarealet som skal inngå i den totale planleggingen. Faglig godkjenning av prosjektet etter lov om spesialisthelsetjeneste m.m. skjer på grunnlag av revidert Hovedfunksjonsprogram. Endelig godkjenning av den totale kostnadsrammen og finansieringen tas på grunnlag av kvalitetssikret forprosjekt.

Når det samlede beslutningsunderlaget for prosjektet foreligger vil det tilligge det regionale helseforetaket å foreta en gjennomføringsbeslutning som er tilpasset foretakets budsjettsituasjon."

Budsjettforslaget har i fortsettelsen følgende generelle omtale av investeringsprosjektene: "De samlede investeringer i sykehussektoren representerer betydelige bindinger på nasjonale økonomiske ressurser. Det legges også til grunn at overgangen til statlig eierskap og nye organisatoriske rammebetingelser vil utgjøre en stor ledelsesmessig utfordring for de nye styrene. Det er knyttet usikkerhet til hvorvidt de samlede planer og aktiviteter, som i dag skjer i regi av fylkeskommunene, lar seg innpasse i budsjettrammen. Departementet vil derfor allerede nå varsle om umiddelbare tiltak for å sikre aktiv styring med de samlede planer for investeringer. På kort sikt innebærer dette at det gjennomføres et prosjekt i departementet som skal forestå en kritisk gjennomgang av alle planlagte og godkjente investeringsprosjekter av en viss størrelse. I denne gjennomgangen blir det sentralt å kartlegge prosjektenes omfang og økonomi, alle typer bindinger og forpliktelser, samt foreslå en nasjonal prioritering og forslag til finansiering. Dette vil bli lagt frem for Stortinget i forbindelse med Revidert nasjonalbudsjett 2002. Investeringsrammen vil også bli vurdert på nytt i denne sammenheng."

Jeg er enig i at dette vil være en riktig prosess i den situasjonen vi står overfor. Nye SiA vil inngå i det forslaget som Stortinget skal få seg forelagt i Revidert nasjonalbudsjett 2002.

Jeg vil gjerne peke på at det styringssystemet som er lagt til grunn for de store sykehusprosjektene, er todelt. Departementet som sektoransvarlig for helsetjenesten gir den faglige godkjenning av byggeprosjektet. Dette er en nødvendig forutsetning for realisering av investeringen, men ikke tilstrekkelig. Den andre, og vel så viktige del av styringssystemet er at eier vurderer finansieringen av investeringen, og ikke minst vurderer de driftsmessige økonomiske forhold rundt denne.

Dette er en rasjonell prosess som betoner de ulike roller som er tildelt i vårt styringssystem. Dette ønsker jeg også å legge til grunn for investering i nytt sentralsykehus i Akershus.

Arbeidet med faglig godkjenning vil være fullført i departementet om kort tid. Underveis har rammene for prosjektet blitt nedjustert i flere trinn fra 160 000 m2 til dagens 129 300 m2. Dette er et nivå som Sosial- og helsedepartementet på forhånd har bekreftet kan legges til grunn for det videre arbeid.

Planene for Nye SiA har et stort omfang. Det er sannsynligvis et av de mest kompliserte og kostnadskrevende sykehusprosjekt i vår tid. Gjennomføringen vil i seg selv representere en stor kostnadsrisiko. Jeg betrakter det derfor som særdeles viktig at forprosjektet blir grundig gjennomarbeidet og kvalitetssikret av prosjektorganisasjonen og brukerne i forhold til godkjent hovedfunksjonsprogram og innenfor arealrammen på 129 300 m2.

Det er i denne sammenhengen særdeles viktig at Helse Øst, som skal være ansvarlig for fremtidig drift og gjennomføring, får anledning til å gjennomgå forprosjektet før gjennomføring starter.

Jeg vil også sørge for gjennomføring av en ekstern kvalitetssikring og risikoanalyse av forprosjektet tilsvarende det som er det omtalt i Gul bok for 2000, avsnitt 7.4, tiltak for å forbedre styringen med store statlige investeringer. Opplegget baseres på bruk av høyt kvalifiserte, eksterne kvalitetssikrere som har vedkommende fagdepartement som sin oppdragsgiver i henhold til rammeavtale med Finansdepartementet.

Fremdriftsplanen for prosjektet Nye SiA må sette av tilstrekkelig tid til en slik grundig gjennomarbeidelse og kvalitetssikring av forprosjektet, slik at vi har et mest mulig betryggende og forsvarlig grunnlag for gjennomføringen av dette krevende byggeprosjektet.

Ved inngangen til 2002 vil jeg signalisere at de regionale helseforetakene må gjennomføre et stramt regime på investeringssiden. For Nye SiA innebærer dette en fullstendig gjennomgang av den økonomiske fremdriftssituasjonen i prosjektet. Dette vil nå bli prioritert. Videre fremdrift for Nye SiA etter fullført forprosjekt vil bli vurdert i det samlede opplegget for investeringsprosjektene. Dette vil bli lagt frem for Stortinget i forbindelse med Revidert nasjonalbudsjett 2002, jf. budsjettomtalen som er referert ovenfor.