Skriftlig spørsmål fra Heidi Grande Røys (SV) til olje- og energiministeren

Dokument nr. 15:66 (2001-2002)
Innlevert: 06.12.2001
Sendt: 07.12.2001
Besvart: 14.12.2001 av olje- og energiminister Einar Steensnæs

Heidi Grande Røys (SV)

Spørsmål

Heidi Grande Røys (SV): Vil statsråden sørgje for at anken over vedtaket frå NVE om konsesjon på utbygging av vindmøllepark på Hoddevikfjellet på Stad vert tatt til følgje, slik at dei konsekvensutgreiingar som er gitt i fagrapportane og vedtaket i fylkestinget i Sogn og Fjordane, vert tillagt avgjerande vekt?

Begrunnelse

Statkraft har av NVE fått konsesjon på ei utbygging av ein vindkraftpark på Hoddevikfjellet på Stad. Vindparken er planlagd med 35 møller med ein effekt på 2 MW kvar, totalt 70 MW for heile parken.
Ei lang rekkje instansar har klaga på vedtaket. NVE har ikkje sett nokon grunn til å gjere om vedtaket, og klagen ligg no hos olje- og energiministeren for handsaming. Fylkeskommunen har komme med motsegn mot reguleringsplanen, og motsegna er til handsaming i Miljøverndepartementet. Fylkeskommunen har i sin arealdel til fylkesplanen utpeikt fleire alternative område for vindkraft.
I Statkraft si konsekvensutgreiing er konsekvensane for m.a. landskap, friluftsliv, samfunn, reiseliv, kulturminne og kulturmiljø sterkt nedtona i høve vurderingane i fagrapportane som Statkraft har lagt til grunn for si konsekvensutgreiing.
Planområde på Stadlandet er, både nasjonalt og internasjonalt, eit viktig område for naturlandskap, friluftsliv, kulturminne, kulturmiljø og reiseliv. Fylkesdelplanen for arealbruk for Sogn og Fjordane viser området som eit viktig regionalt, nasjonalt og internasjonalt landskapsvernområde som ikkje bør byggast ut til vindkraft.

Einar Steensnæs (KrF)

Svar

Einar Steensnæs: NVE ga den 20. desember 2000 konsesjon til Statkraft SF for å bygge og drive 35 vindturbiner på Stadlandet og en 132 kV kraftledning fra vindparken til Bryggja transformatorstasjon. Vedtaket ble påklaget til Olje- og energidepartementet.

NVE fastholdt sitt vedtak i brev av 27. april 2001. Sammen med Miljøverndepartementet, Direktoratet for Naturforvaltning og Riksantikvaren var Olje- og energidepartementet på befaring på Stadlandet 17. og 18. september 2001. Det ble også avholdt møte med klagerne, kommunen, fylkeskommunen, fylkesmannen m.fl.

Klagesaken er nå til avsluttende behandling i Olje- og energidepartementet. Jeg er oppmerksom på at det dreier seg om en svært vanskelig sak hvor en rekke vesentlige hensyn må veies mot hverandre. Jeg kan i denne sammenheng forsikre at departementet vil ta i betraktning alle de momenter som har kommet frem i saken. Jeg håper representanten har forståelse for at departementet ikke kan gå ut med sitt syn på saken før klagesaken er endelig avgjort.

Klagesaken samordnes med innsigelsen til plansaken som nå er til behandling i Miljøverndepartementet. Siktemålet er å få avgjort sakene samtidig så tidlig som mulig neste år.