Skriftlig spørsmål fra Anne Helen Rui (A) til justisministeren

Dokument nr. 15:69 (2001-2002)
Innlevert: 07.12.2001
Sendt: 10.12.2001
Besvart: 14.12.2001 av justisminister Odd Einar Dørum

Anne Helen Rui (A)

Spørsmål

Anne Helen Rui (A): Etter et besøk jeg hadde på Ringerike fengsel ble jeg gjort kjent med at det planlegges å stenge en avdeling med 28 fengselsplasser fra slutten av desember 2001.
Kan statsråden bekrefte at disse plassene på Ringerike fengsel skal stenges, og hva vil statsråden sette i gang av tiltak for at soningskøene ikke ytterligere økes når 28 fengselsplasser stenges?

Odd Einar Dørum (V)

Svar

Odd Einar Dørum: Regiondirektøren for Kriminalomsorgen region sør har i brev datert 20.11.01 orientert Justisdepartementet om behov for midlertidig reduksjon av plasskapasiteten ved Ringerike fengsel ved stenging av avd. D (28 plasser) fra 01.01.02, ca. 01.04.02. Årsaken til dette er problemer med å skaffe tilstrekkelig kvalifisert personell til anstalten.

En side av dette er undertall på etatsutdannet personell i sikkerhetstjenesten ved fengslet. Ledelsen har heller ikke klart å skaffe tilstrekkelig antall ufaglærte vikarer. Etter ledelsens vurdering har fengslet nå fått de vikarene som er mulig å skaffe fra lokalt hold. Videre har syv av de ufaglærte vikarene som fengslet benytter kommet inn på Fengselsskolen og vil starte der fra nyttår.

01.12.01 startet 90 nyutdannede tjenestemenn fra Fengselsskolen sin ettårige plikttjeneste. Ringerike fengsel har siden oppstart på midten av 1990-tallet vært avhengig av å få tilført nærmere 30 pliktårsbetjenter hvert år. I år har de fått tilført langt færre pliktårsbetjenter. Årsaken er at det ved mange fengsler, spesielt ved de store, var undertall på etatsutdannet personell slik at de 90 måtte fordeles der behovene var størst.

Når Stortinget nå har bevilget midler til opprettelse av seks klasser på Fengselsskolen fra neste år, vil 150 praksisaspiranter starte praksisåret sitt i begynnelsen av januar. Ringerike fengsel er tiltenkt 16 av disse. De første ukene vil medgå til teoretisk opplæring, først på Fengselsskolen, dernest på Ringerike fengsel. Pga. opplæringsperioden antar direktøren for Ringerike fengsel at praksisaspirantene ikke vil være i operativ tjeneste før begynnelsen av april 2002. Når de er det, mener han det er forsvarlig å åpne den fjerde avdelingen i fengslet igjen.

Departementet har nøye fulgt bemanningssituasjonen ved Ringerike fengsel siden oppstart. Man har bl.a. lagt til rette for lokal rekruttering i håp om at tjenestemennene ville forbli på Ringerike fengsel etter endt plikttjeneste. Pr. i dag er kun 58 av 88 sikkerhetsstillinger besatt med etatsutdannet personell. Hele 18 av de 58 fast tilsatte tjenestemennene er ute i langvarige permisjoner (FN-tjeneste, svangerskaps-/omsorgspermisjoner mv.).

Det er generelt en underdekning av fagutdannet personell i hele etaten. Departementet planlegger for høyt aspirantopptak i de kommende årene. I tillegg vurderes muligheten for desentraliserte aspirantklasser under administrasjon av KRUS. Om nødvendig vil man komme tilbake til dette i revidert budsjett.