Skriftlig spørsmål fra Karl-Anton Swensen (Kp) til fiskeriministeren

Dokument nr. 15:79 (2001-2002)
Innlevert: 14.12.2001
Sendt: 17.12.2001
Besvart: 21.12.2001 av fiskeriminister Svein Ludvigsen

Karl-Anton Swensen (Kp)

Spørsmål

Karl-Anton Swensen (Kp): I de siste årene har fiskerne fått dårligere vilkår, særlig har dette rammet fiskerne i Nord-Norge. I det siste er det fremmet forslag om at en større del av sildekvota kan tas ut tidlig på året og at NRK vil legge ned "fiskerisendingen" i Barentshavet. Dette vil på ny ramme fiskerne i Nord-Norge.
Hvordan ser fiskeriministeren på disse to problemstillingene, og vil fiskeriministeren ta initiativ for å hindre den forverringen av forholdene for nordnorske fiskere som disse representerer?

Begrunnelse

Nordnorske fisker er avhengige av tilfredsstillende økonomiske, sikkerhetsmessige og sosiale forhold. Dette innebærer at fiskekvotene må være store nok til å dekke de økonomiske forpliktelsene. Fiskerne er videre avhengige av gode mottaksforhold, slik at fisken skal avhendes på en god og ressursutnyttende måte. Samfunnet har lagt ned ikke ubetydelige summer for å opprettholde mottakskapasitet for sild i Nord-Norge. Disse mottakene er avhengige av et visst minstekvantum av råstoffer for å ha forutsetninger for å dekke kostnadene sine. Frem til nå har 35 pst. av den totale sildekvota vært tatt først på året, da silda normalt er i de sørlige farvannene. Reguleringsrådet åpner nå for at halve sildekvota kan tas første på året. Dette vil i realiteten innebære at en mindre del av sildekvota tas i Nord-Norge. Et redusert sildeuttak i Nord-Norge vil kunne fjerne det økonomiske grunnlaget for mottakene. Færre mottak i Nord-Norge vil selvsagt svekke om ikke ødelegge, de økonomiske forutsetningene også for fiskerne som normalt leverer til disse mottakene. Et relativt redusert uttak av sild i Nord-Norge vil på en alvorlig måte endre forutsetningene som lå til grunn for satsingen på kapasitet innenfor både fiskeri- og fiskeindustrisiden.
Fiskerne og fangstfolk, særlig de som fisker eller fangster på de åpne havene, er avhengige av jevnlige oppdateringer av værforholdene. Spesielt viktig er dette i Barentshavet og i Norskehavet, områder som er utsatt for ekstreme værforhold og raskt skiftende klimatiske forhold. Fiskeriorganisasjonene og sjømannsorganisasjonene kjempet lenge for å få radiosendinger i Barentshavet og i Norskehavet nettopp for å kunne gi bl.a. oppdateringer av de klimatiske forholdene. Dette er viktige forutsetninger for en sikkerhetsmessig forsvarlig fangsting. I tillegg er daglige oppdateringer av nyheter og mulighet til å kunne følge andre radiosendinger en viktig sosial faktor for fiskerne og fangstfolkene som drifter i disse havområdene.
Det må også nevnes at en eventuell nedlegging av sendingene til Barentshavet og Norskehavet vil kunne føre til at de frekvensene som benyttes til disse sendingene vil kunne "okkuperes" av andre sendenasjoner. Dette på grunn av det internasjonale frekvensregelverket. Derfor vil selv en midlertidig stans i sendingene kunne føre til at Norge mister rettighetene til disse frekvensene. Selv om NRK tilhører kultursektoren er disse sendingene av stor betydning for fiskerinæringen, og dette temaet bør oppta både fiskeriorganisasjonene og fiskerimyndighetene.

Svein Ludvigsen (H)

Svar

Svein Ludvigsen: Fiskeridepartementet fastsatte den 10. desember 2001 forskrift om regulering av fisket etter norsk vårgytende sild i 2002. Den norske kvoten i 2002 er 484 500 tonn. Kvoten er like stor som i inneværende år. Periodiseringen av kystfartøygruppens fiske er uendret i forhold til inneværende år. Dette innebærer at 35 pst. av kystfartøygruppens gruppekvote kan fiskes i perioden 1. januar 2002 til og med 30. juni 2002. Uavhengig av denne periodiseringen kan det, som i 2001, fra og med 16. februar til og med 30. april fiskes inntil 24 225 tonn norsk vårgytende sild i "Karmøykassen".

Jeg mener det vil være svært uheldig dersom fiskerisendingene på radio blir nedlagt. Fiskerisendingene er viktige for fiskeflåten, men hva angår spørsmålet om en eventuell nedleggelse av NRK sin "fiskerisending" i Barentshavet må dette spørsmålet fremmes overfor Kulturdepartementet, som er øverste organ for NRK.