Skriftlig spørsmål fra Sigrun Eng (A) til miljøvernministeren

Dokument nr. 15:80 (2001-2002)
Innlevert: 14.12.2001
Sendt: 17.12.2001
Besvart: 27.12.2001 av miljøvernminister Børge Brende

Sigrun Eng (A)

Spørsmål

Sigrun Eng (A): Eg er kjent med forsøk på å få den "ville" ulven vekk ifrå Langedrag. Ulven luskar og som ei "halvtam" bikkje i andre områder. I grenda Tunhovd heilt opp på trappa til folk. Innbyggjarane der er av det sindige slaget, men det er begrensa kor lenge dei aksepterer at eksperiment med skyting ut i lufta, utan resultat, skal pågå. Nore/Uvdal kommune er ikkje definert som vertskommune for ulv.
Kan statsråden gi eit klart svar på kva som skal skje, og når ein kan forvente at småbarn trygt kan leike ute?

Vedlegg til spørsmål:

Fra: Nils Petter Undebakke. E-post: nils-petter.undebakke@nore-og-uvdal.kommune.no

Sendt: 10. desember 2001 kl. 10:37

Til: sigrun.eng@stortinget.no

Emne: Ulv i Tunhovd, Nore og Uvdal kommune.

Direktoratet for naturforvaltning
Tungasletta 2
7485 Trondheim

ULV I NORE OG UVDAL KOMMUNE

Nore og Uvdal kommune ønsker forvaltningsmessige avklaringer fra Direktoratet for naturforvaltning (DN) i forhold til ulven som oppholder seg i kommunen. Man aksepterer at forsøkene med skremming gjennomføres, men kommunen vil påpeke viktigheten av en tidsplan i det videre arbeidet. Etter avsluttet forsøk med skremming vil kommunen ha en klar avklaring i forhold til ulven og forvaltningen videre.
Det må være et legitimt krav at forvaltningen er så forutsigbar at det kan settes noen datoer for når forsøket skal være avsluttet.
Kommunen krever med dette avklaring i god tid før jul!

Tidligere saksgang

Det forutsettes at DN er kjent med tidligere saksgang. Kommunen minner om at det først ble søkt om felling til Fylkesmannen i Buskerud. Denne søknaden ble avslått. Kommunen påklaget ikke vedtaket, men sendte et brev til DN der det ble krevd handlingsrettede tiltak. Samtidig hadde Politimesteren i Kongsberg gjennom Lensmannen i Nore og Uvdal anmodet Statens naturoppsyn (SNO) om bistand til å vurdere situasjonen. Langedrag Naturpark sendte en søknad om å sette ulven i innhengning. Dette ga DN avslag på, og sa i svarbrevet at det kom til å bli gjort forsøk på å skremme ulven vekk. Ulven ble mandag 26/11 bedøvet og radiomerket. Det har siden blitt gjort forskjellige forsøk på å skremme ulven vekk.

Erfaringer fra forsøket med skremming

Kommunen aksepterer forsøket som er gjort i forhold til å skremme ulven vekk. I de rapporter som kommunen er kjent med, er vurderingen at ulven har blitt mer sky i forhold til menneskelig aktivitet, spesielt i nærheten av Langedrag.
Ulven er etter all sannsynlighet mer sky overfor folk, og det reduserer sannsynligheten for at det oppstår uheldige situasjoner på Langedrag. Det er likevel på det rene at ulven ikke har forlatt området, og er i kontakt med ulvene på Langedrag regelmessig ved å komme inntil i rolige tider på døgnet.
Kommunens vurdering er derfor at forsøkene på skremming har hatt en forbigående (?) effekt mht. skyhet for mennesker. Ulven har likevel ikke forlatt området, og at det er en tilknytning til ulveflokken på Langedrag fortsatt.

Sannsynlighet for pardannelse

Det faktum at ulven er ei tispe i brunst/forbrunst vil medføre en sannsynlighet for at jo lenger tid som går, jo større er sannsynligheten for kontakt med en hannulv. Ut fra bestandstallene for den sørskandinaviske ulvestammen, er det klart at det er flere unge hannulver på vandring.
Kommunenes vurdering er at ei ulvetispe i brunst/forbrunst virker tiltrekkende på hannulver. Det er flere hannulver på vandring, og med bakgrunn i den tilknytning ulvetispa har til Langedrag, er sannsynligheten for en pardannelse i området klart tilstede.

Sannsynlighet for parring med hund

Ulvetispa som er i brunst/forbrunst vil virke tiltrekkende i forhold til hannhunder. Det henvises til hybridflokken i Østfold. Det er flere som driver med hundekjøring i området, og det er også jakthunder, eksempelvis harehunder og hunder som deltar i jaktprøver, som er løse.
Kommunens vurdering er at sannsynligheten for en parring med en hund er tilstede.

Framtidige situasjoner i forhold til Langedrag

Langedrag vil med sin ulvegård virke tiltrekkende på ville ulver på vandring. Kommunen har hatt den vurdering at det kun var snakk om tid før man fikk den situasjon som nå er oppstått. Det er også sannsynlig at dette ikke er siste gang man har ulv i nærheten av Langedrag. Dette medfører at DN må gjøre vurderinger i forhold til sannsynlige, framtidige situasjoner lik den man har nå.
Kommunen aksepterer de forsøk som er gjort med skremming, men er kritisk til reaksjonen i starten av saken. Det gikk etter kommunen sin vurdering for lang tid før DN kom "på banen", og det måtte et stort lokalt trykk til før man sendte SNO til Langedrag. Selv om det raskt blir etterpåklokskap, mener kommunen klart at DN burde tatt tak i saken tidligere. Det hadde klart vært bedre i forhold til ulven, og den tilknytning den over tid vil få til flokken på innsiden av gjerdet.

Forvaltning av ulv i Nore og Uvdal og tilgrensende områder

Nore og Uvdal kommune ligger utenfor forvaltningssonen for ulv. Dette faktum må ha klare konsekvenser for forvaltningen. Soneringen bør komme klart til syne i de vurderinger DN skal gjøre framover. Kommunen mener klart å ha sannsynliggjort at man raskt kan få en situasjon som strider med de føringer som er gitt i vedtaket om forvaltningssoner, ved at det kan skje pardannelse eller parring med hund.
Det er også en faktor at jo lengre tid saken tar før en avgjørelse taes, jo større blir konfliktgraden lokalt. Verken DN eller andre aktører er tjent med høyere og høyere konfliktgrad i et område som ligger utenfor forvaltningssonen. En etablering av et par vil også berøre Nore og Uvdal sine nabokommuner i Hallingdal. Det er felles grense og bare noen få kilometer til kommunene Hol, Al, Gol, og Nes. En pardanning i området vil raskt medføre at kommuner, landbruksinteresser og andre engasjerer seg kraftig i saken. Det er derfor kommunens vurdering at et rask avgjørelse i saken vil virke konfliktdempende og ressursbesparende i forhold til en svært opphetet situasjon med harde fronter på begge sider.
Kommunen ønsker i forhold til framtidige situasjoner og i forhold til målsetningene med lokal forvaltning, å diskutere med DN aktuelle tiltak som kan medføre en rask handling lokalt. Det bør gjøres prinsipielle vurderinger av DN, Fylkesmann, og kommunen i fellesskap, og deretter bør beslutningen flyttes så langt ned i system som mulig.
Dette vil medføre at man i framtiden vil opparbeide kompetanse lokalt, handle raskt og på en lite ressurskrevende måte for forvaltningen.

Reaksjoner i lokalsamfunnet

Kommunen har sett det som nødvendig å holde informasjonsmøter i bygda Tunhovd. Tunhovd ligger i nærheten av Langedrag, og ulven har vært inne i bebyggelsen i Tunhovd.
Kommunen ønsker å formidle følgende reaksjoner som har framkommet på disse møtene, og i lokalsamfunnet ellers:

- Flere i Tunhovd føler frykt for ulven, og dette har medført redusert livskvalitet, bevegelsesfriheten, ikke minst for barn, er sterkt begrenset. (Lysløypa er det ingen som tør bruke).
- Tunhovdsamfunnet føler at de inngår i forsøket. Ulven sitt opphold i nærheten av husene medfører usikkerhet, og det er også usikkerhet knyttet til hva som skjer med ulven når den blir mer og mer skremt av mennesker. Det etterlyses sterkt en tidsplan og en forutsigbarhet i den videre forvaltningen av ulven.
- Det er flere som setter et spørsmål om det er dyreetisk forsvarlig å systematisk plage ulven i så lang tid med de skremmeforsøk som pågår.
- Økonomisk er det ingen forståelse for at det kan settes inn så mye ressurser på en ulv.

Kommunenes forventninger til DN

Kommunen forventer med bakgrunn i dette at DN tar ansvar i saken, og løser denne saken ved å bruke viltloven og de føringer som soneringsplanen for ulven medfører. Det ville etter kommunen sin vurdering være en fallitt om annet lovverk måtte nyttes i nødverge eller opphetede situasjoner der politiet måtte gå til tiltak mot ulven. (Politiloven, dyrevernloven).
Kommunen krever derfor at ND gjør vedtak om felling eller flytting av ulven. Det ønskes også at diskusjonen om behandling av framtidige tilfeller av ulv i området blir holdt med de myndigheter som er relevante. Det forventes at man uansett vedtak behandler innholdet i brevet i forhold til de regler forvaltningsloven krever.

Med hilsen
Norelog Uvdal kommune

Nils Peter Undebakke
Ordfører

Kopi:
Regionalt rovdyrutvalg i Buskerud
Fylkesmannen i Buskerud
Politimesteren i Kongsberg
Utmarkskommunenes sammenslutning (USS)
Hol kommune
Gol kommune
Al kommune
Nes kommune

Begrunnelse

Børge Brende (H)

Svar

Børge Brende: Med bakgrunn i at en vill ulv over en lengre periode har oppholdt seg i nærheten av Langedrag Naturpark, har Direktoratet for naturforvaltning (DN) ved Statens naturoppsyn (SNO) etter anmodning fra lokalt politi gjort en rekke forsøk på å skremme ulven vekk fra området etter at dyret ble radiomerket 26. november. Disse forsøkene førte ikke til at ulven ble mindre stasjonær. 19. desember ba jeg direktoratet om raskt å iverksette alternative tiltak med sikte på å få til en løsning. Jeg presiserte samtidig at jeg ikke anså felling av dette dyret som et aktuelt alternativ i en situasjon der den ville ulvetispa ikke har gjort noen skade.

Jeg kan videre opplyse at direktoratet 20. desember fattet vedtak om at Langedrag Naturpark på nærmere vilkår får tillatelse til å ta den ville ulven inn i naturparken.