Skriftlig spørsmål fra Marit Arnstad (Sp) til kulturministeren

Dokument nr. 15:87 (2001-2002)
Innlevert: 18.12.2001
Sendt: 19.12.2001
Besvart: 04.01.2002 av kulturminister Valgerd Svarstad Haugland

Marit Arnstad (Sp)

Spørsmål

Marit Arnstad (Sp): Hvor store må endringene i NRKs distriktskontorstruktur være for at de skal kunne sees på som "omfattende" endringer i den distriktspolitiske profilen, og vil kirke- og kulturministeren kreve spørsmålet forelagt generalforsamlingen dersom NRK planlegger ut fra en omstrukturering hvor man står igjen med 10 regionalkontorer?

Begrunnelse

Kirke- og kulturministeren sier i sitt svar 6. desember at KrF ikke har gått bort fra sitt standpunkt om at "omfattende endringer i den distriktspolitiske profilen vil nødvendiggjøre politisk behandling." Når sammenslåing av fire distriktskontor ikke vurderes som omfattende, så må det være grunnlag for å spørre hva man fra statsrådens side betegner som omfattende endringer i denne sammenhengen. Det er fra flere hold gitt utrykk for at man gjerne så en organisering av NRKs distriktskontorer slik at man satt igjen med fra 6-10 regionale kontorer. Den omorganisering man nå er vitne til kan sees på som en begynnelse på en slik større omlegging. Selv om statsråden mener at behovet for politisk behandling ikke kan besvares generelt må det kunne stilles spørsmål ved om hun anser en slik større omlegging som tilstrekkelig omfattende for behandling også i NRKs eierskapsorgan.

Valgerd Svarstad Haugland (KrF)

Svar

Valgerd Svarstad Haugland: Ifølge vedtektene skal styret i NRK forelegge for generalforsamlingen "alle saker som antas å være av vesentlig, prinsipiell, politisk eller samfunnsmessig betydning." Som nevnt i brevet av 14. desember, legger jeg derfor til grunn at det først og fremst er der endringer i distriktskontorstrukturen vil få direkte og vesentlige konsekvenser for selve programtilbudet at vedtektene stiller krav om behandling i generalforsamlingen.

For øvrig viser jeg til at jeg har bedt Stortingets presidentskap om anledning til å gi en muntlig redegjørelse for Stortinget om Norsk rikskringkasting. Jeg vil her bl.a. komme inn på spørsmål om ansvarsforhold og prinsipper for statlig styring av NRK AS.