Skriftlig spørsmål fra Knut Storberget (A) til helseministeren

Dokument nr. 15:89 (2001-2002)
Innlevert: 19.12.2001
Sendt: 21.12.2001
Besvart: 07.01.2002 av helseminister Dagfinn Høybråten

Knut Storberget (A)

Spørsmål

Knut Storberget (A): Vil helseministeren ta initiativ til at Hedmark fylkeskommunes planer om bygging av treningsleiligheter ved Løbakk Psykiatriske Senter likevel blir realisert ved at det gis investeringsstøtte, slik at særlig pasienter i alderen 25-40 år med alvorlig schizofreni får etterlengtet og nødvendig hjelp?

Begrunnelse

Vi må satse mer på det psykiske helsevernet i Hedmark. Hedmark har landets laveste dekning av døgninstitusjonsplasser i forhold til folketallet, samtidig som DPS er svakt utbygd. Det er ved reformer i helsevesenet viktig å holde fast ved at satsing på et felt ikke skal ramme et annet. Departementets avslag datert 07.12.01 på Hedmark fylkeskommunens søknad av 27.02.01 bærer preg av å sette et tilbud innunder helsesektoren opp imot et annet. Etter spørsmålstillers oppfatning bør en nettopp i arbeidet med psykisk helsevern evne å ha flere tanker i hodet på en gang. Sektoren er understimulert og mangel på tilbud kan få alvorlige konsekvenser. Det har vi sett så alt for mange ganger i Hedmark allerede, særlig blant yngre pasienter. Fylkeskommunen vil gjøre noe med dette. Det angjeldende tiltak skulle med hensyn til bygging ha startet 1. desember og være klar til våren 2002.
Departementet bør vurdere denne saken en gang til og ta hensyn til at Hedmark har et betydelig mindre antall døgnplasser på sentralsykehusnivå og døgnplasser i DPS enn målet er bl.a. i Opptrappingsplanen. Innsatsen i lokalsykehusområdene bør ikke settes opp mot innsatsen på Sanderud.
Endelig er det ikke intensjonen, selv om det enkelte ganger kan virke slik, at noen reform i helsesektoren, også den statlige overtagelsen av sykehusene, skal bidra til redusert tilbud. Det motsatte er hensikten.
Situasjonen i Hedmark påkaller nå innsats utover det departementet tilkjennegir i sitt avslag.

Dagfinn Høybråten (KrF)

Svar

Dagfinn Høybråten: I St.prp. nr. 63 (1997-98) er det vedtatt en kvalitativ og kvantitativ styrking av det psykiske helsevernet både for voksne og for barn og ungdom. I perioden 1999-2006 skal det investeres for 3,783 milliarder kroner i 1998-kroner. Av dette skal totalt 2,902 milliarder kroner investeres i det psykiske helsevernet for voksne og 881 millioner kroner i det psykiske helsevernet for barn og ungdom. I de fylkeskommunale investeringsplanene for perioden 1999-2006 er det imidlertid fremmet ønsker om å realisere investeringsprosjekter for til sammen ca. 6,1 milliarder kroner, hvorav ca. 4,7 milliarder kroner i psykisk helsevern for voksne og ca. 1,4 milliarder kroner i psykisk helsevern for barn og unge. Dette tilsier at det må prioriteres strengt mellom de ulike investeringsprosjektene innenfor det enkelte fylke.

Ved utgangen av 2001 er samtlige fylkeskommunale opptrappingsplaner behandlet både i Helsetilsynet og i departementet. Gjennom denne behandlingen har det blitt foretatt en grundig gjennomgang og vurdering av tjenestetilbudet i det enkelte fylke og hvilken utbygging som må til for å nå målene i St.prp. nr. 63. På bakgrunn av fylkeskommunenes godkjente planer og de merknader som er gitt av departementet i godkjenningsbrevene, har departementet utarbeidet et forslag til fylkesvis fordeling av investeringsmidler for resten av opptrappingsperioden, dvs. 2002-2006. Forslaget vil bli lagt frem for de statlige regionale helseforetakene til vurdering og uttalelse. Foretakene vil da på selvstendig grunnlag måtte vurdere behovet for bygging av treningsleiligheter ved Løbakk Psykiatriske Senter. Når listen etter hvert blir ferdigbehandlet med eventuelle endringer etter innspill fra foretakene, blir den å anse som en investeringsplan for det enkelte foretak.