Skriftlig spørsmål fra Martin Engeset (H) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:90 (2001-2002)
Innlevert: 19.12.2001
Sendt: 21.12.2001
Besvart: 28.12.2001 av samferdselsminister Torild Skogsholm

Martin Engeset (H)

Spørsmål

Martin Engeset (H): De nye bomstasjonene på E6 nord for Moss har allerede flere ganger skapt lange køer pga. at myntapparatene ikke har fungert. Dette skaper naturlig nok stor irritasjon blant bilistene, forsinkelser og økte belastninger på andre veier i distriktet som bilistene velger isteden, i tillegg til at forståelsen for bomprosjektet blir ytterligere svekket.
Er det noe statsråden kan gjøre for at disse problemene ikke skal bli et fast innslag i mange år fremover?

Torild Skogsholm (V)

Svar

Torild Skogsholm: Køsituasjonen på E6 er bare i begrenset grad blitt forverret etter start av innkrevingen. Det er fortsatt kødannelser på E6 uavhengig av bomstasjonsetableringen. Dette er noe vi dessverre må leve med inntil E6 er bygd ut med tilstrekkelig kapasitet. Bomstasjonsetableringen har noen ganger forverret disse køproblemene. Arbeidet med å løse disse problemene har vært og vil bli høyt prioritert både i Statens vegvesen og Østfold bompengeselskap.

Problemene med myntautomatene, skyldes først og fremst brukerfeil/hærverk (utenlandsk mynt, papir, skruer o.l.). Når slikt skjer på de mest trafikkbelastede tidspunkter, kan det bli opphopning av trafikk. Vegvesenet og bomselskapet har en klar prosedyre som innebærer at når det tekniske utstyret er årsak til kødannelser på E6, blir stasjonen gratis å passere, slik at trafikken kan passere uhindret. Dette har skjedd 2 ganger i løpet av de 3 første driftsukene.

Kapasiteten på stasjonen bedres fra dag til dag, da flere og flere bilister kjøper abonnement. Belastningen på mynt- og manuelle felt blir dermed tilsvarende mindre.

Vegvesenet i Østfold vurderer fortløpende sammen med bomselskapet informasjonstiltak som kan føre til at enda flere kjøper abonnement. Ved oppstart var det ca. 8 000 abonnementsavtaler. 3 uker senere var antallet abonnementer ca. 20 000. Det indikerer at flere nå passerer i abonnementsfeltene enn i mynt- og manuelle felt i rushtiden. Det forventes fortsatt økning i antall abonnementer.

En betydelig økning av antall abonnementer kombinert med at trafikantene etter hvert venner seg til kjøremønsteret i bomstasjonene, forventes å fjerne køproblemene knyttet til bomstasjonen.