Skriftlig spørsmål fra Vidar Bjørnstad (A) til justisministeren

Dokument nr. 15:91 (2001-2002)
Innlevert: 19.12.2001
Sendt: 21.12.2001
Besvart: 04.01.2002 av justisminister Odd Einar Dørum

Vidar Bjørnstad (A)

Spørsmål

Vidar Bjørnstad (A): Mener statsråd Odd Einar Dørum at det er gjort tilstrekkelig innsats fra norske myndigheter for å hjelpe den norske studenten ved University of South Alabama når det gjelder rettshjelp, og synes statsråden at norske studenter har et godt nok rettsvern i sine respektive studieland?

Begrunnelse

Gjennom norske medier har vi kunnet lese om en norsk student som et halvt år før han var ferdigutdannet bioingeniør ble utvist fra University of South Alabama i USA. ANSA har engasjert seg i saken, men kan av naturlige årsaker ikke bistå med økonomisk hjelp. Saken har nå kommet til den føderale domstolen i South Alabama. Studenten tok selv initiativ til rettssaken for å få fullført sine studier. Å føre rettssak i USA påfører den norske studenten store ekstrakostnader som ikke samsvarer med rammene for en students økonomi. Det kan derfor nå se ut som om den norske studenten må gi opp saken og dermed tape 3,5 års studium. Justisminister Odd E. Dørum har i et radiointervju i P4 uttalt at han ikke vil gripe inn for å hjelpe denne studenten, og at studenter som får vanskeligheter i utlandet får tilstrekkelig hjelp av Utenriksdepartementet. Denne saken berører et område som handler om norske studenters rettssikkerhet i utlandet, derfor er det av betydning hva norske myndigheter bidrar med i en sak som denne. Den norske studenten har fått avslag på tilgang til fri rettshjelp på bakgrunn av at denne saken ikke er alvorlig nok.

Odd Einar Dørum (V)

Svar

Odd Einar Dørum: En søknad om fri rettshjelp må fremsettes overfor fylkesmannen, i dette tilfellet fylkesmannen i Oslo og Akershus, i det det etter rettshjelploven er fylkesmannen som har avgjørelsesmyndigheten når det gjelder søknad om fri rettshjelp fra norsk borger bosatt i utlandet. Ved telefonisk henvendelse til fylkesmannen i Oslo og Akershus får Justisdepartementet opplyst at studenten så vidt fylkesmannen kan se, ikke har søkt om fri rettshjelp hos norske myndigheter til dekning av utgifter i forbindelse med at han er suspendert fra University of South Alabama. Professor Anders Bratholm har for øvrig nylig henvendt seg til Justisdepartementet på vegne av studenten om fri rettshjelp og ble ved brev av 11.12.2001 herfra orientert om det samme.

Ellers er det norsk utenrikstjeneste som kan bistå nordmenn i utlandet i situasjoner som denne. Så vidt jeg vet, har vårt generalkonsulat i Miami allerede engasjert seg i saken på vegne av studenten. Om man ikke er tilfreds med den bistand man måtte få fra generalkonsulatet, er det i så fall naturlig å ta saken opp med Utenriksdepartementet.