Skriftlig spørsmål fra Morten Lund (Sp) til finansministeren

Dokument nr. 15:93 (2001-2002)
Innlevert: 19.12.2001
Sendt: 21.12.2001
Besvart: 09.01.2002 av finansminister Per-Kristian Foss

Morten Lund (Sp)

Spørsmål

Morten Lund (Sp): Vil finansministeren ta initiativ til å frita fjernvarmeanlegg for moms i Nord-Norge, slik at konkurransevridningen i forhold til el-avgiften opphører?

Begrunnelse

El-avgift er fritatt for moms i de tre nordligste fylkene, mens fjernvarmeleveranser er pålagt moms. Med subsidiering av elektrisitet blir blant annet energigjenvinning mindre konkurransedyktig enn i resten av landet. Dette er en konkurransevridning som også av miljømessige grunner bør rettes opp. Spillvarme fra smelteverket i Mo, energigjenvinning fra avfall i Tromsø, Sortland og Bodø er store restvarmekilder som kan utnyttes bedre. Mange boligområder prosjektert for vannbåren varme blir utkonkurrert og ender opp med elektrisk fyring, mens fornybare varmekilder ligger rett utenfor døren. Salg av fjernvarme bør likestilles med salg av elektrisitet, og fjernvarmeleveranser bør derfor fritas for moms på lik linje med el-avgift.

Per-Kristian Foss (H)

Svar

Per-Kristian Foss: Innledningsvis vil jeg bemerke at det ikke skal oppkreves avgift til statskassen på elektrisk kraft som leveres til Finnmark og følgende kommuner i Nord-Troms: Karlsøy, Kvænangen, Kåfjord, Lyngen, Nordreisa, Skjervøy og Storfjord, se Stortingets årlige avgiftsvedtak om forbruksavgift på elektrisk kraft § 1 fjerde ledd.

I forhold til merverdiavgiften er det merverdiavgiftsloven § 16 første ledd nr. 9 gitt et fritak ved omsetning av elektrisk kraft til husholdningsbruk i fylkene Finnmark, Troms og Nordland. Fritaket ble vedtatt samtidig med innkreving av merverdiavgiften i 1970 og er først og fremst begrunnet ut fra de klimatiske forholdene i Nord-Norge. Når det i spørsmålet fra representanten Lund er uttalt at "El-avgift er fritatt for moms i de tre nordligste fylkene, .. ." legger jeg til grunn at det er fritaket i merverdiavgiftsloven § 16 første ledd nr. 9 det siktes til. Jeg legger videre til grunn at det som ønskes er et tilsvarende merverdiavgiftsfritak for energi som leveres til husholdninger i disse fylkene fra fjernvarmeanlegg. Et slikt merverdiavgiftsfritak ville innebære at det innføres en ordning med nullsats på slik omsetning. Det vil si at fjernvarmeprodusentene får fradrag for inngående merverdiavgift på sine anskaffelser, men slipper å beregne utgående merverdiavgift på omsetningen av fjernvarmen (satsen er null). Et slikt merverdiavgiftsfritak vil kun omfatte leveranser til husholdningsbruk. Næringsdrivende som anskaffer slik energi til bruk i sin avgiftspliktige virksomhet vil imidlertid kunne fradragsføre merverdiavgiften i sitt avgiftsoppgjør med staten. På denne måten vil merverdiavgiften ikke bli en kostnad for disse.

Jeg vil vise til at myndighetene har valgt å støtte fjernvarme og andre former for enøk-tiltak gjennom tilskudd på utgiftssiden. Det er i saldert budsjett for 2002 bevilget 269 millioner kroner over statsbudsjettet til energifondet, i tillegg vil fondet bli tilført om lag 200 millioner kroner på årsbasis fra et påslag i overføringstariffen. Dette fondet forvaltes av Enova SF, som blant annet støtter fjernvarme som et ledd i arbeidet med en mer effektiv energibruk.

Etter mitt syn er det mest hensiktsmessig å stimulere fjernvarme og andre former for enøk-tiltak på denne måten, fremfor å komplisere virkemiddelbruken ved å innføre subsidier også gjennom merverdiavgiftssystemet.

På dette grunnlag vil jeg ikke nå ta initiativ til å foreslå merverdiavgiftsfritak for energi som leveres til husholdningsbruk fra fjernvarmeanlegg.