Skriftlig spørsmål fra Olav Gunnar Ballo (SV) til helseministeren

Dokument nr. 15:94 (2001-2002)
Innlevert: 19.12.2001
Sendt: 21.12.2001
Besvart: 07.01.2002 av helseminister Dagfinn Høybråten

Olav Gunnar Ballo (SV)

Spørsmål

Olav Gunnar Ballo (SV): I en reportasje i Dagbladet den 18/12-01 beskrives situasjonen for en gutt på 14 år som har bulimi og som får ernæringen intravenøst, men som likevel planlegges utskrevet fra Sentralsykehuset i Akershus denne uka. Moren er engstelig for de medisinske konsekvensene av utskrivningen, og motsetter seg derfor denne.
Vil statsråden ta initiativ til at tilbudet til personer med spiseforstyrrelser bedres?

Begrunnelse

En person som får sondeernæring for sin spiseforstyrrelse må antas å ha en svært alvorlig lidelse som krever langvarig og tett oppfølging av kvalifisert helsepersonell, først i institusjon, og deretter i hjemmemiljøet. Det er allment faglig akseptert at spiseforstyrrelser er mentalt betinget, og at disse ikke primært er forårsaket av fysiske årsaker. Dersom behandlingstilbudet til denne gruppen av pasienter er så dårlig at sykehus skriver ut pasienter som mottar sondeernæring, oppfatter undertegnede dette som alarmerende, særlig med bakgrunn i de ressurser som er satt inn knyttet til opptrappingsplanen for psykisk helse, og som jo skulle bidra også til å styrke tilbudet til pasienter med spiseforstyrrelser.

Dagfinn Høybråten (KrF)

Svar

Dagfinn Høybråten: La meg først understreke at det er uakseptabelt at personer med spiseforstyrrelser ikke får nødvendig hjelp. Når det gjelder tilbudet til personer med spiseforstyrrelser vil Regjeringen prioritere oppfølging av Strategiplan mot spiseforstyrrelser innenfor rammen av opptrappingsplanen for psykisk helse. Det vil bli satset på videre utvikling av kunnskap og kompetanse i forhold til å forstå og behandle spiseforstyrrelser.

I forbindelse med det videre arbeidet med opptrappingsplanene for det psykiske helsevern vil det bli en forsterket fokusering på utvikling av desentraliserte utrednings- og behandlingstilbud så vel som spesialiserte tiltak mot spiseforstyrrelser.

De regionale helseforetak har fått et særskilt ansvar for å bygge ut behandlingstilbudene til mennesker med spiseforstyrrelser i samsvar med Strategiplan mot spiseforstyrrelser, herunder å vurdere behov og behandlingskapasitet for denne pasientgruppen. Sosial- og helsedirektoratet vil få i oppdrag å følge opp kompetansebyggingen på området.

I tillegg er det under oppbygging et særskilt tilbud ved Haukeland sykehus som skal ha kompetanse til å hjelpe de sykeste inntil foretakene har fått bygget ut tilstrekkelig regional kompetanse. Tiltaket er direkte statlig finansiert med 3 mill. kroner i 2001. For 2002 er tiltaket tildelt 7 mill. kroner gjennom styringsdokumentet for Helse Vest RHF.

Samtidig vil jeg understreke at god behandling av denne pasientgruppen forutsetter samlet innsats fra flere forvaltningsnivåer og instanser samt samarbeid mellom somatiske og psykiske helsetjenester.