Skriftlig spørsmål fra Karl-Anton Swensen (Kp) til fiskeriministeren

Dokument nr. 15:95 (2001-2002)
Innlevert: 19.12.2001
Sendt: 21.12.2001
Besvart: 03.01.2002 av fiskeriminister Svein Ludvigsen

Karl-Anton Swensen (Kp)

Spørsmål

Karl-Anton Swensen (Kp): Fiskefusk har vært i fokus den siste tiden. Det fremstår derfor underlig at rettledningstjenesten og kontrollapparatet reduseres. Det vises i denne forbindelse til at Region Nordland er omorganisert, der man har fjernet 13 av 19 kontor. Selv om denne omorganiseringen ikke har svart til forventningene, vil denne bli mønster for andre regionkontor. Denne har heller ikke vært politisk behandlet.
Hvordan ser statsråden på denne svekkelsen av rettledningstjenesten og kontrollapparat som man her ser?

Svein Ludvigsen (H)

Svar

Svein Ludvigsen: Spørsmålet omhandler omorganiseringen av ytre fiskerietat, hvor antallet fiskerikontor reduseres, og den svekkelse av rettledningstjenesten og kontrollapparatet en mener å se her.

Jeg vil understreke at omorganiseringen av ytre fiskerietat ikke innebærer en nedbygging eller svekkelse av etaten. Målet er å organisere etaten slik at den på best mulig måte er i stand til å møte dagens og fremtidens utfordringer.

Fiskeridirektøren er gitt fullmakt "til å etablere en fiskerikontorstruktur som anses mest mulig hensiktsmessig ut fra servicetilbud, ressursbruk, utnyttelse av kompetanse mv."

Fiskeridirektørens modell innebærer en reduksjon av antallet kontorsteder, men med gjennomgående betydelig større kontor.

Bakgrunnen for dette er at etaten i dag har helt andre oppgaver og står foran andre utfordringer enn det som var tilfellet på 70-tallet, da nåværende kontorstruktur ble etablert. Jeg kan bl.a. nevne at etterspørselen av de tradisjonelle tjenestene i rettledningstjenesten er sterkt redusert. Revolusjonerende endringer i infrastrukturen siden 70-tallet, samt dagens IKT-samfunn, tilsier en annen kontorstruktur. Regelverket som styrer norsk fiskerinæring, er betydelig mer komplekst og omfangsrikt enn det som var tilfellet på 70-80-tallet. Dette krever større tverrfaglige kompetansesentre for å kunne yte den service som må kunne forventes. Utviklingen mot døgnåpen forvaltning gjennom bruk av ny teknologi, og etableringen av kommunale servicekontorer som kan løse oppgaver for, eller formidle kontakt til, det statlige forvaltningsapparat, åpner nye muligheter for det offentlige til å betjene brukerne på en bedre måte, også innenfor fiskerisektoren.

Jeg er av den oppfatning at ytre fiskerietat med den foreslåtte kontorstruktur i langt større grad vil være i stand til å ivareta næringsaktørenes behov og utøve den nødvendige ressursforvaltning og kontroll, enn med dagens struktur.

Når det gjelder tiltak mot fiskefusk, ble direktoratets innsats styrket i 2001 gjennom Stortingets ekstrabevilgning på 8 mill. kroner i revidert budsjett. Denne innsatsen videreføres og trappes opp i 2002 gjennom den betydelige budsjettøkning som Fiskeridirektoratet har fått. Jeg viser til at det i tildelingsbrevet er øremerket 12 mill. kroner av budsjettøkningen til ressurskontroll.