Skriftlig spørsmål fra Elsa Skarbøvik (KrF) til justisministeren

Dokument nr. 15:99 (2001-2002)
Innlevert: 07.01.2002
Sendt: 07.01.2002
Besvart: 14.01.2002 av justisminister Odd Einar Dørum

Elsa Skarbøvik (KrF)

Spørsmål

Elsa Skarbøvik (KrF): Den 29. november 2000 stilte jeg spørsmål til justisministeren om hvilke retningslinjer politikamrene har å forholde seg til når det gjelder oppfølging av melding om savnet person.
Hvilke instrukser er pr. i dag sendt politiet når en person meldes savnet, og hvilke rutiner kan de pårørende forvente hos politiet?

Begrunnelse

I justisministerens svar ble det blant annet sagt: "Det er utarbeidet forslag til nye skjema, rutiner og hjelpedokumenter for saksbehandling, rapportering og etterforskning i slike saker. Det vil nå bli foretatt kvalitetssikring og vurdering av disse forslagene med sikte på å innføre forslagene i politiets saksbehandlingssystem."

Odd Einar Dørum (V)

Svar

Odd Einar Dørum: Det fremgår av det svar som justisministeren gav på spørsmålet i november 2000 at det er utarbeidet forslag til nye rutiner, herunder bl.a. bruk av nye og bedre skjema for politiets håndtering av en melding om savnet person.

Forslagene som ligger til grunn er utarbeidet av en egen arbeidsgruppe som departementet satte ned i 1996. Gruppens innstilling forelå i 1997. Den omtaler nødvendigheten av å etablere faste og mer standardiserte rutiner ved mottak, registrering og behandling av savnetmeldingen. Forslagene tar særlig sikte på å etablere klare ansvarsforhold og å heve kvaliteten på politiets etterforsking.

Riksadvokaten opplyser at han for tiden arbeider med å gjøre ferdig et rundskriv som tar hensyn til disse forslagene. Rundskrivet vil omtale rutiner for etterforskning i forbindelse med melding om savnet person i Norge, melding om savnet norsk borger i utlandet og melding om person som er savnet fra norsk skip i utenriksfart.

Politidirektoratet sendte i juli 2001 ut retningslinjer til politiet for den delen av arbeidet med en savnetmelding som særlig gjelder søk etter den savnede.

Her tar man for seg alle sider ved politiets søkinnsats for å sikre seg at denne gjennomføres på en trygg og god måte. Ikke minst omtales viktigheten av at politiet sørger for å ivareta de pårørendes interesser gjennom informasjon og profesjonell omsorg.

Jeg vil ellers opplyse at Politidirektoratet nå vil gjennomføre en evaluering av retningslinjene for å se om de bør forbedres ytterligere.

Politidirektoratet opplyser for øvrig at det etter hvert vil bli innført en ordning i alle politidistrikter med såkalte familiekontakter. Det er tjenestemenn som blir gitt særskilt opplæring i å ta seg av pårørende i vanskelige situasjoner hvor politiet er involvert. Tjenestemannen skal holde pårørende løpende orientert om arbeidet med den aktuelle saken, og sørge for at vedkommende får nødvendig omsorg.