Skriftlig spørsmål fra Øystein Djupedal (SV) til finansministeren

Dokument nr. 15:100 (2001-2002)
Innlevert: 07.01.2002
Sendt: 08.01.2002
Besvart: 15.01.2002 av finansminister Per-Kristian Foss

Øystein Djupedal (SV)

Spørsmål

Øystein Djupedal (SV): Det fremkommer i media at flere av statsbankene i årevis har beregnet for lav rente på lån med flytende rente. Denne regnefeilen skal nå rettes opp til disfavør for lånekundene som får et rentepåslag på 0,3 pst.
Hvordan har denne feilen kunnet oppstå, og vil finansministeren ta initiativ slik at beregningsmodellen kan videreføres, slik at lånekundene får lavest mulig rente?

Per-Kristian Foss (H)

Svar

Per-Kristian Foss: Spørsmålet er forelagt Kommunal- og regionaldepartementet og Utdannings- og forskningsdepartementet.

Regjeringen har avgjort at det ved beregningen av flytende renter fra og med 2. kvartal 2002 i Husbanken og Lånekassen, skal benyttes det samme tekniske beregningsgrunnlaget som ble forutsatt ved innføringen av rentesystemet i 1996, dvs. at statens innlånskostnader skal dekkes ved at bankene får låne til like gunstige vilkår som staten. I tillegg videreføres en rentemargin på 0,5 prosentpoeng i Husbanken og 1 prosentpoeng i Lånekassen. Isolert sett innebærer dette en renteøkning på 0,3 prosentpoeng, men som følge av den generelle rentenedgangen i Norge, blir flytende rente den samme i 2. kvartal som i 1. kvartal 2002, dvs. 7,3 pst. i Husbanken og 7,8 pst. i Lånekassen. Det gjøres ingen endringer i beregningsmetoden for lån med fast rente. Endringene som blir gjennomført fra 2. kvartal i de flytende rentene i Husbanken og Lånekassen medfører at samme beregningsprinsipp ligger til grunn for rentefastsettelsen av lån med flytende rente og fastrentelån.

I St.prp. nr. 84 (2000-2001) ble Stortinget informert om at renteseriene som i flere år hadde blitt benyttet for fastsettelse av den flytende renten i Husbanken, Statens lånekasse for utdanning og Landbruksbanken har vært nominelle renter og ikke effektive renter, slik en la til grunn da systemet ble etablert. Grunnen til at feilen har oppstått er at Norges Bank uten varsel endret beregningsmetoden for de renter som er blitt brukt for utregningen av de flytende rentene i Lånekassen, Husbanken og tidligere Landbruksbanken/lån til landbruksformål.

Det er nå lagt opp til nye rutiner som sikrer en bedre kvalitetssikring av beregningsgrunnlaget for fastsettelsen av de flytende rentene.