Skriftlig spørsmål fra Svein Roald Hansen (A) til arbeids- og administrasjonsministeren

Dokument nr. 15:103 (2001-2002)
Innlevert: 09.01.2002
Sendt: 10.01.2002
Besvart: 18.01.2002 av arbeids- og administrasjonsminister Victor D. Norman

Svein Roald Hansen (A)

Spørsmål

Svein Roald Hansen (A): Arbeids- og administrasjonsministeren varslet nylig at Regjeringen vurderer en omfattende utflytting av statlige institusjoner fra Oslo.
Vil Regjeringen da også vurdere Østfold som et område å plassere de nye institusjonene i?

Begrunnelse

Da Regjeringen godkjente fylkesplanen for Østfold heter det i en pressemelding (30.11.01) at "Regjeringen ønsker en mer balansert befolkningsvekst på Østlandet og satser på "Østfoldbyen" rundt nedre Glomma som en motvekt til Oslo". Sysselsettingen i Østfold er ifølge SSBs arbeidskraftundersøkelse 3. kvartal 2001 bare på 67,9 pst. Det er bare Hedmark og Vest-Agder som har lavere sysselsetting. For kvinner er sysselsettingen i Østfold på 66,9 pst., bare Hedmark er lavere. Det viser at Østfold har tilgjengelig arbeidskraft og behov for flere arbeidsplasser.
En utflytting av statlige institusjoner til Østfold vil også være lettere for de ansatte enn flytting til områder langt unna Oslo, ved at man kan pendle og slipper å rykke familien ut av sitt miljø.
På denne bakgrunn ber jeg om at Østfold er med i vurderingen som nytt lokaliseringssted, når flytting av statlige institusjoner skal vurderes.

Victor D. Norman (H)

Svar

Victor D. Norman: Jeg viser til spørsmål fra stortingsrepresentant Svein Roald Hansen av 9. januar 2002 om Regjeringen i forbindelse med ev. utflytting av statlige institusjoner fra Oslo, også vil vurdere Østfold som et område å plassere de nye institusjonene i. Hansen viser i den anledning bl.a. til at Østfold både har tilgjengelig arbeidskraft og behov for flere arbeidsplasser, og at det for de ansatte kan være enklere å akseptere flytting til Østfold enn til områder langt unna Oslo.

Representanten Hansen setter her fokus på et viktig og følsomt tema.

Spørsmålet om utflytting av statsoppgaver fra Oslo har imidlertid sider som trekker i ulike retninger. Jeg vil imidlertid først få presisere at Regjeringen klart har til hensikt å videreføre arbeidet for desentralisering og flytting av statsoppgaver som med fordel kan utføres andre steder enn i Oslo.

Premissene for dette arbeidet må imidlertid etter min mening ikke være at Distrikts-Norge er en klient som trenger statlige arbeidsplasser som sosialstøtte - det må være at oppgaver og etater kan få et bedre hjem et annet sted enn i Oslo. Tar vi det som utgangspunkt og vurderer ulike typer statlig virksomhet ut fra de oppgavene som skal løses, samt de behov virksomhetene har for kompetanse, tror jeg vi ofte vil finne at vi får en bedre statlig sektor om virksomheter/oppgaver plasseres andre steder enn i hovedstaden.

Regjeringen legger videre vekt på å se utflytting av statlige oppgaver som en del av den samlede moderniseringsinnsatsen i staten. En effektiv og moderne statlig/offentlig sektor er derfor et klart mål for Regjeringens arbeide slik at vi får flere og bedre tjenester ut av hver krone som brukes.

La meg også få understreke at i forbindelse med moderniseringen er mulighetene for flytting veldig mye større enn de har vært i tradisjonelle organisasjonsformer, og Regjeringen ønsker således å åpne opp for at den statlige oppgaveløsningen kan skje på andre måter, med andre metoder og mer stedsuavhengig enn tidligere. Jeg ser derfor ingen grunn til at ikke også Østfold skal være med i vurdering av hvor statlige oppgaver og arbeidsplasser ev. skal lokaliseres/utføres i fremtiden.

Jeg vil imidlertid få understreke at hvis vi skal få utnyttet mulighetene, og hvis distriktene skal ha følelsen av at de får institusjoner/oppgaver fordi disse passer der, er det veldig viktig at prosessene frem til ev. utflyttingsvedtak er strukturerte og korrekte, og at de ansatte føler de også har et medeierskap i disse.