Skriftlig spørsmål fra Heikki Eidsvoll Holmås (SV) til sosialministeren

Dokument nr. 15:109 (2001-2002)
Innlevert: 11.01.2002
Sendt: 11.01.2002
Besvart: 18.01.2002 av sosialminister Ingjerd Schou

Heikki Eidsvoll Holmås (SV)

Spørsmål

Heikki Eidsvoll Holmås (SV): Hvor mange av de som mottar overgangsstønad er underveis i et utdanningsløp når maksimaltiden for å motta overgangsstønad overskrides, hvor stor andel utgjør dette; hvor stort er deres inntektsbortfall og hvor mange av disse må avbryte studiene?

Begrunnelse

Det er mulig å få forlenget overgangsstønaden med to år hvis man er under utdanning. Imidlertid er svært mange av dagens utdanningsløp lengre enn de to årene det er mulig å få utvidet stønadsperioden. Det ville derfor vært interessant å få vite hvor mange personer dette gjelder og om ordningen burde utvides for å oppnå den ønskede effekten. Så langt jeg kjenner til er inntektsbortfallet betydelig når man går over fra overgangsstønad til ordinær studiestøtte. Spørsmålet er om dette gjør at foreldre som er i et utdanningsløp får dårligere muligheter til å fullføre utdannelsen.

Ingjerd Schou (H)

Svar

Ingjerd Schou: Stønadsordningen til enslig mor eller far ble lagt om i 1998. Formålet med reformen er at enslige forsørgere i størst mulig grad skal bli selvhjulpne, og være i arbeid eller utdanning når hensynet til barnet gjør det mulig.

Tidligere var det mulig å ha full stønad i 10 år, uten krav til aktivitet. Etter reformen er ordningen slik at det gis overgangsstønad i en ordinær stønadsperiode på 3 år med mulighet for utvidelse i ytterligere 2 år under nødvendig utdanning. Som hovedregel gis det ikke overgangsstønad etter at det yngste barnet har fylt 8 år. Fra det yngste barnet er fylt tre år, stilles det krav om yrkesrettet aktivitet, det vil si enten at man er i arbeid, under utdanning eller står tilmeldt arbeidskontoret som reell arbeidssøker.

I forbindelse med omleggingen av stønadsordningen ble det gitt overgangsbestemmelser som tok sikte på å gi stønadsmottakere som hadde innrettet seg etter gamle regler, en tre års periode til å omstille seg til de nye reglene. Overgangsreglene gjør at reformen først fikk full virkning fra 1. januar 2001.

Det er således først i 2003 ordningen har fungert i fem år og det kan beregnes hvor mange stønadsmottakere som er i et utdanningsløp når utvidelsen av stønadstiden med to år utløper. Først da er det mulig å si noe om hvor mange som eventuelt må avbryte studiene når stønaden bortfaller.

I 2001 var det 25 836 personer som fikk overgangsstønad. Av disse mottok 2 994 personer (11,6 prosent) utvidet overgangsstønad på grunn av utdanning. Antallet med utvidet overgangsstønad på grunn av utdanning antas å øke noe fremover. Dette har sammenheng med at den nye ordningen først har full effekt i 2003.

Full overgangsstønad utgjør 7 918 kroner per måned. Stønad til barnetilsyn for ett barn er maksimalt 2 571 kroner per måned. Totalt utgjør dette 10 489 kroner per måned. I tillegg kan det gis utdanningsstønad. Stønad til barnetilsyn gis vanligvis til det yngste barnet har fullført fjerde skoleår. Stønaden gis også til enslige forsørgere som ikke lenger har krav på overgangsstønad.

En enslig forsørger med ett barn kan få lån/stipend fra Statens lånekasse på henholdsvis 8 220 kroner per måned ved høyere utdanning, og 7 940 kroner per måned ved videregående opplæring. Av dette er lån/stipend henholdsvis 4 910/3 310 og 4 895 /3 045 kroner per måned.

Senter for samfunnsforskning (SEFOS) har fått i oppdrag å evaluere omleggingen av stønadsordningen. Målet er å få klarlagt om reformen virker etter sin hensikt. I juni 2001 mottok Sosial- og helsedepartementet en mellomrapport om evalueringen. Mellomrapporten belyser brukernes erfaringer fra de første to årene med ny ordning. Første fase av undersøkelsen viser at et flertall av brukerne er positive til reformen, men en del stønadsmottakere mener at de får for kort tid til omstilling og utdanning. Sluttrapporten skal være ferdig i juli 2002.

Departementet vil da foreta en total gjennomgang av stønadsordningen, og eventuelle endringer vil bli vurdert i den forbindelse.