Skriftlig spørsmål fra Siv Jensen (FrP) til barne- og familieministeren

Dokument nr. 15:110 (2001-2002)
Innlevert: 11.01.2002
Sendt: 14.01.2002
Besvart: 21.01.2002 av barne- og familieminister Laila Dåvøy

Siv Jensen (FrP)

Spørsmål

Siv Jensen (FrP): Vil statsråden sørge for at også bedriftsbarnehager omfattes av den nye finansieringsordningen for barnehager, hvor alle offentlige tilskudd til private og offentlige barnehager samles og gis i et direkte tilskudd til den enkelte barnehage, og vil herunder bedriftsbarnehager likebehandles med andre barnehager med hensyn til støttebeløp?

Begrunnelse

Hensikten med omleggingen av barnehagefinansieringen, slik den er nedfelt i Sem-erklæringen og slik et flertall i familie-, kultur- og administrasjonskomiteen i Budsjett-innst. S. nr. 2 (2001-2002) forutsetter at den trer i kraft, er at barnehager skal likebehandles med hensyn til offentlig støtte uavhengig av barnehagens eierskap.
Bedriftsbarnehager er et fullgodt og utmerket supplement til det øvrige barnehagetilbud. Vi kan ikke se gode grunner for at ikke bedriftsbarnehager skal behandles på lik linje med alle andre barnehager.
Krav om kommunalt opptak til bedriftsbarnehager, som betingelse for å få den nye helstatlige støtten, vil formodentlig ikke være et egnet virkemiddel, fordi det fjerner bedriftens vesentligste incitament til å etablere barnehager, nemlig hensynet til sine egne ansatte. Det er likevel en kjensgjerning at enhver etablering av bedriftsbarnehager korter ned den øvrige barnehagekø.
Bedriftsbarnehager har statstilskudd i dag. Hvis statsråden ikke ønsker å innlemme bedriftsbarnehagene i det nye og utvidede helstatlige tilskuddet, ber vi om en nærmere redegjørelse for det.

Laila Dåvøy (KrF)

Svar

Laila Dåvøy: Jeg er enig i at bedriftsbarnehager er en viktig og fullverdig del av barnehagetilbudet. Om lag 6 900 barn hadde plass i bedriftsbarnehage i 2000, hvilket utgjør en betydelig andel av det private tilbudet.

Intensjonen med å endre finansieringen av sektoren, er å sørge for en likebehandling av offentlige og private barnehager. Ny finansieringsordning vil gi bedre og mer forutsigbare driftsvilkår for alle barnehager, og dermed også et bedre barnehagetilbud for barna. I tillegg arbeider Regjeringen for å nå målene om full utbygging og lavere foreldrebetaling. Til sammen innebærer dette trolig den største endringen og satsingen på barnehagesektoren noensinne. Før man kommer så langt, er det en rekke avklaringer som må gjøres. Hvordan bedriftsbarnehager skal innlemmes i den nye finansieringsordningen, er bare ett av mange spørsmål som det gjenstår å utrede før finansieringsordningen får sin endelige utforming. Jeg må derfor få lov til å komme tilbake til den konkrete innretningen av den nye tilskuddsordningen på et senere tidspunkt.