Skriftlig spørsmål fra Karin Andersen (SV) til utenriksministeren

Dokument nr. 15:113 (2001-2002)
Innlevert: 14.01.2002
Sendt: 14.01.2002
Besvart: 24.01.2002 av utenriksminister Jan Petersen

Karin Andersen (SV)

Spørsmål

Karin Andersen (SV): På hvilken måte skiller synspunktene i tidligere justisråd Lasse Qvigstads artikkel i Aftenposten 3. januar 2002 seg fra Norges offisielle holdning til USAs planlagte bruk av militærdomstoler?

Jan Petersen (H)

Svar

Jan Petersen: Når det gjelder Regjeringens syn på de planlagte militære straffedomstoler, har jeg flere ganger tidligere - også i Stortingets spørretime 9. ds. - understreket at det er avgjørende at de grunnleggende rettssikkerhetsprinsipper ivaretas ved enhver rettergang. Dette kravet anser vi å være av overordnet betydning.

President Bushs fullmaktslov av 13. november i fjor har reist flere spørsmål i forhold til helt sentrale rettssikkerhetsgarantier. Dette har vi påpekt overfor amerikanske myndigheter. Debatten som finner sted om disse spørsmålene - både i USA og internasjonalt - er derfor viktig.

Fra norsk side legger vi avgjørende vekt på at sentrale rettssikkerhetsprinsipper må respekteres. Et hovedpunkt er prinsippet om offentlighet i rettergangen. Rettsforhandlingene må som hovedregel være åpne for publikum og media. Forhandlingene, eller deler av dem, vil imidlertid selvsagt kunne bli holdt for lukkede dører der det er nødvendig, bl.a. for å ivareta sikkerheten til vitner og andre involverte. Dette kjenner vi også fra Norge.

Et annet hovedspørsmål er knyttet til ankeadgangen. Domfelte må få adgang til å bringe avgjørelser inn for et judisielt ankeorgan. Prosessreglene må videre legge til grunn prinsippet om at rimelig tvil skal komme tiltalte til gode. Siktede må selvsagt også gis full adgang til å forsvare seg. Dette innebærer bl.a. at den siktedes rett til forsvarer må sikres.

Som jeg tidligere har påpekt, krever fullmaktsloven et utfyllende prosessregelverk. Dette er nå under utarbeidelse. Derfor kan en endelig vurdering først foretas når vi vet hvilke prosessregler som blir lagt til grunn. Vi vil derfor fortsette å følge den videre utvikling i saken svært nøye.

Jeg vil imidlertid nok en gang understreke at i vår vurdering av det endelige regelverket, vil vi legge avgjørende vekt på at de grunnleggende rettssikkerhetsgarantiene sikres og gis den påkrevde prioritet. Dette vil vi igjen ta opp med amerikanske myndigheter.

Som det fremgår av ovennevnte, synes det ikke å være et stort sprik mellom Qvigstads artikkel og Regjeringens syn i denne sak.

På bakgrunn av premisset for det muntlige spørsmålet må jeg nok en gang presisere at hvorvidt det er sprik eller ikke er uten betydning for vurderingen av Utenriksdepartementets beslutning om å si nei til ønsket fra daværende justisråd Lasse Qvigstad ved ambassaden i Washington om å publisere sin kronikk. Beslutningen ble fattet på prinsipielt grunnlag og uten hensyntagen til innholdet i artikkelen.

At Qvigstad publiserte kronikken i Aftenposten 3. januar 2002 - etter å ha fratrådt sin stilling som justisråd - er helt uproblematisk.