Skriftlig spørsmål fra Geir-Ketil Hansen (SV) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:116 (2001-2002)
Innlevert: 15.01.2002
Sendt: 15.01.2002
Besvart: 21.01.2002 av samferdselsminister Torild Skogsholm

Geir-Ketil Hansen (SV)

Spørsmål

Geir-Ketil Hansen (SV): Luftfartsverket skal i år starte med å etablere satellittbasert navigasjonssystem på de regionale flyplassene. Ifølge mediaoppslag tar de sikte på å etablere det på 3-4 flyplasser årlig, 10 flyplasser innen 2005. Samferdselskomiteen ga i innstillingen til Nasjonal transportplan uttrykk for en raskest mulig innføring av systemet.
Er det kapasitetsmessige eller økonomiske begrensninger som hindrer en raskere gjennomføring av tiltaket, og når vil hele flyplassnettet være inndekt?

Begrunnelse

Fra faglig og politisk hold har det lenge vært understreka betydningen av satellittbasert navigasjon for å bedre sikkerheten. I innspillingen til Nasjonal transportplan (Innst. S. nr. 119 (2000-2001) sier en enstemmig komité: "Komiteen viser til den forventede åpning for bruk av satellittbasert navigasjonssystem i luftfarten. Ambisjonene er å innføre satellittbasert presisjonsflygning på de regionale flyplassene. Det vil øke sikkerheten og regularitet for flytrafikken. Komiteen ser tiltaket som så viktig at når teknologien er godkjent, så innføres det så raskt som mulig."

Torild Skogsholm (V)

Svar

Torild Skogsholm: Ifølge Luftfartsverket er det hovedsakelig kapasitetsmessige årsaker i Luftfartsverket (prosjektledelse, ekspertise, kontrollfly etc.) og hos Luftfartstilsynet (ekspertise) som styrer gjennomføringstakten av tiltaket. Luftfartsverket ser på den eksisterende implementeringsplanen som svært ambisiøs, spesielt i forhold til at sertifiseringen av første installasjon ennå ikke foreligger.

Implementeringsplanens første fase inkluderer 10 regionale lufthavner og planlegges ferdig i løpet av 2004. Hvorvidt man utvider programmet til å inkludere alle regionale lufthavner vil bli vurdert på et senere tidspunkt.