Skriftlig spørsmål fra Morten Lund (Sp) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:117 (2001-2002)
Innlevert: 15.01.2002
Sendt: 16.01.2002
Besvart: 23.01.2002 av samferdselsminister Torild Skogsholm

Morten Lund (Sp)

Spørsmål

Morten Lund (Sp): For ferjestrekningen Flakk-Rørvik, som betjenes av Fosen Trafikklag ASA, er det varslet at det blir bare én ferje i trafikk i to uker fra 28. januar mens det årlige ettersyn foretas. Tidligere år har det vært leidd inn en ekstra ferje for å unngå for mye venting.
Er det i samsvar med konsesjonsvilkårene å ikke sette inn ekstraferje når en av de faste ferjene er på planlagt reparasjon?

Begrunnelse

Ferjesambandet Flakk-Rørvik betjenes med to ferjer som har tilfredsstillende kapasitet. Selv om trafikken i månedsskiftet januar-februar er på det lågeste, vil betjening med bare én ferje føre til at biler blir stående igjen, særlig i helger og rushtider. De aller fleste trafikantene har ingen alternativ reisemåte som er praktisk.
Et større antall av trafikantene er dagpendlere som også uten ekstra venting bruker mye av sin fritid på arbeidsreise. En stor del av trafikken er yrkesbiler der sjåførene er bundet av strenge regler for døgnhvile, og som har et kjøremønster som ikke gir rom for de forsinkelser som nå vil kunne oppstå. Selv om endringer i ferjeforbindelsens kapasitet er varslet i god tid, vil det være vanskelig både for næringsdrivende og private å legge om sine rutiner slik at det ikke oppstår betydelige ulemper som man burde vært sikret mot gjennom de krav som myndighetene antas å ha stilt da konsesjonen ble gitt.

Torild Skogsholm (V)

Svar

Torild Skogsholm: Drift av ferjeruter krever ruteløyve etter samferdselsloven. Det kan settes vilkår for det enkelte løyve mht. fartøy, kapasitet mv.

Når det gjelder spørsmålet om krav til innsetting av reserveferje ved planlagt reparasjon, ville et krav om slik innsetting i tilskuddsberettiget ferjedrift føre til merkostnader som måtte dekkes av tilskuddsmyndighet. Riksvegferjedriften har et lite antall reservefartøy. Budsjettsituasjonen tilsier at det ikke kan etableres reserveferjeløsninger for hvert enkelt riksvegferjesamband.

De tre riksvegferjesambandene i Trondheimsfjorden disponerer en felles reserveferje, "MS Fru Inger". Denne ferjen vil bli satt inn som reserveferje i den perioden en av de to faste ferjene i sambandet Flakk-Rørvik er ute av drift.