Skriftlig spørsmål fra Eirin Faldet (A) til kultur- og kirkeministeren

Dokument nr. 15:118 (2001-2002)
Innlevert: 16.01.2002
Sendt: 17.01.2002
Besvart: 24.01.2002 av kultur- og kirkeminister Valgerd Svarstad Haugland

Eirin Faldet (A)

Spørsmål

Eirin Faldet (A): Vi er kjent med at det gis støtte til fylkeskommunen for gjennomføring av kurs blant personell i kommunene samt støtte til større arrangementer som f.eks. "sommer og ski festival". Vi ber på bakgrunn av dette om en redegjørelse om departementets ytterligere innsats og engasjement i arbeidet med å tilrettelegge for fysisk aktivitet til personer med psykiske lidelser i deres hjemkommuner.
Vil statsråden følge opp dette?

Begrunnelse

I St.meld. nr. 14 (1999-2000) Idrettslivet i endring, sies følgende i kapitel 5.5.1 side 39:
"Kulturdepartementet vil arbeide for at også funksjonshemmede skal få en mulighet til å delta i fysisk aktivitet i sitt nærmiljø selv om idrett ikke er en lovfestet rettighet på linje med eksempelvis skoletilbud." Det sies videre: "Det understrekes at staten har et spesielt ansvar for å ivareta spesielt svake grupper i samfunnet. Med dette som utgangspunkt vil derfor departementet fortsatt rette fokus mot gruppene psykisk utviklingshemmede og personer med psykiske lidelser. Departementet vil i økende grad vektlegge tiltak overfor personer med psykiske lidelser som er bosatt i sine hjemkommuner."

Valgerd Svarstad Haugland (KrF)

Svar

Valgerd Svarstad Haugland: Gjennom fordelingen av spillemidlene til idrettsformål avsetter departementet årlig midler til Tiltak for grupper med spesielle behov. Fra 1995 til og med 2000 har den årlige avsetningen til dette formål vært 3 mill. kroner. I 2001 ble det avsatt 3,5 mill. kroner til formålet. I denne avsetningen inngår blant annet midler til fylkeskommunale kurs og konferanser for tilsatte som arbeider med fysisk aktivitet for funksjonshemmede, samt midler til støtte for gjennomføring av enkelte idrettsarrangement for gruppene utviklingshemmede og personer med psykiske lidelser som er bosatt i sine hjemkommuner.

Departementets tiltak for grupper med spesielle behov har fortløpende blitt justert for å møte nye utfordringer. Likevel ble det i St.meld. nr. 14 (1999-2000) Idrettslivet i endring, gitt uttrykk for et behov for en bredere gjennomgang av departementets engasjement på området.

Departementet vil inneværende år gå gjennom tildelingsordningen. Intensjonen om full deltakelse og likestilling i tråd med Regjeringens handlingsplan for funksjonshemmede samt prinsippene som ligger til grunn for statlig engasjement på idrettsområdet, vil ligge til grunn for gjennomgangen og de endringer som eventuelt vil bli foreslått.

Departementet vil også inneværende år opprettholde tilskuddsordningen til lokale lag og foreninger som har idrett som hovedaktivitet. Formålet med ordningen er å støtte opp om frivillig medlemsbasert idrett på lokalt nivå. Tilskuddet til det enkelte idrettslag er å anse som grunnstøtte for lagets arbeid for barn (6-12 år) og ungdom (13-19 år).

Midlene fordeles via Norges Idrettsforbund og Olympiske Komité (NIF) til idrettsrådene som fordeler midlene til det enkelte idrettslag i sin kommune. En av de generelle retningslinjene som skal ligge til grunn for tildelingen er at likestillingsaspektet samt hensynet til utøvere med spesielle behov (bl.a. funksjonshemmede) skal ivaretas ved fordelingen.

Basert på prognose for overskuddet til Norsk Tipping vil avsetningen for 2002 utgjøre 85,3 mill. kroner. Det antas at tilskuddet er med å gjøre idrettslagene bedre rustet til å legge til rette for aktivitet for alle grupper av befolkningen.