Skriftlig spørsmål fra Anne Helen Rui (A) til arbeids- og administrasjonsministeren

Dokument nr. 15:119 (2001-2002)
Innlevert: 17.01.2002
Sendt: 17.01.2002
Rette vedkommende: Forsvarsministeren
Besvart: 24.01.2002 av forsvarsminister Kristin Krohn Devold

Anne Helen Rui (A)

Spørsmål

Anne Helen Rui (A): Stortinget vedtok i juni 2001 at flere militærleire og skolesentere skulle nedlegges i løpet av 2002-2003.
Har Statsbygg og Forsvarsbygg vurdert om det kan være alternative bruk i disse lokalene før de tømmes og lukkes ned og at alt inventar avhendes?

Kristin Krohn Devold (H)

Svar

Kristin Krohn Devold: Jeg viser til brev fra Stortingets president av 17. januar 2002 med spørsmål fra stortingsrepresentant Anne Helen Rui vedrørende avhending av militære etablissementer. Spørsmålet berører i utgangspunktet både Statsbygg og Forsvarsbygg. Jeg har i samråd med arbeids- og administrasjonsministeren funnet det mest hensiktsmessig at jeg besvarer spørsmålet.

Ved fremleggelse av St.prp. nr. 45 (2000-2001), jf. Innst. S. nr. 342 (2000-2001) med bl.a. flere forslag til nedleggelse av militære enheter, var det fra Forsvarets side vurdert hvilke etablissementer det ikke lenger var behov for og som derfor kunne avhendes. En del av disse etablissementene har status som nasjonale kulturminner og vil bli beholdt i statens eie, selv om den militære virksomhet legges ned. I regi av Arbeids- og administrasjonsdepartementet er det for tiden et arbeid i gang for å utrede hvordan alle statens historiske bygninger, som bør forbli i statens eie, best kan forvaltes og administreres i fremtiden. Resultatet av utredningsarbeidet vil danne grunnlaget for et forprosjekt. Forslag til videre rammer og fremdrift i prosjektet forutsettes lagt frem for Stortinget.

Det vil sannsynligvis ta noen år før en ny forvaltningsordning er fastlagt og et eventuelt nytt forvaltningsorgan er etablert. I mellomtiden vil Forsvarsbygg forvalte Forsvarets festninger og nasjonale kulturminner, hvor det ikke lenger er noen militær virksomhet. Forsvarsbygg har fått i oppdrag å utarbeide planer for slik forvaltning og etterbruk, i nær kontakt med de berørte kommuner og lokalmiljøet for øvrig.

Som angitt i St.prp. nr. 45 (2000-2001), vil de øvrige etablissementer som Forsvaret ikke lenger skal bruke bli avhendet i samsvar med Avhendingsinstruksen, gitt ved Kongelig resolusjon av 19. desember 1997. Dette innebærer at alle departementer, Statsbygg og den aktuelle fylkesmann blir varslet før avhending finner sted, i tilfelle det kan være behov for disse eiendommer og bygninger til annen statlig virksomhet.