Skriftlig spørsmål fra Anne Helen Rui (A) til helseministeren

Dokument nr. 15:131 (2001-2002)
Innlevert: 21.01.2002
Sendt: 21.01.2002
Besvart: 01.02.2002 av helseminister Dagfinn Høybråten

Anne Helen Rui (A)

Spørsmål

Anne Helen Rui (A): I forbindelse med overføring av eierskapet til sykehusene fra fylkeskommunene til staten har departementet brukt en del eksterne konsulenttjenester.
Er det mulig å få oversikt over hvor mye departementet har brukt til slike tjenester på dette arbeidet i 2001, og kan jeg også få en oversikt hvor mye som er brukt pr. måned?

Dagfinn Høybråten (KrF)

Svar

Dagfinn Høybråten: Den statlige overtakelsen av sykehussektoren innebærer økt ansvar og dermed økt behov for styringsinformasjon på flere områder. Selve foretaksorganiseringen innebærer at det må utvikles nye systemer for budsjettering, regnskap og økonomistyring etter prinsipper som hittil i liten grad har vært benyttet i norske sykehus.

I forbindelse med revidert nasjonalbudsjett for 2001 ble det bevilget 86 mill. kroner til gjennomføring av statlig overtakelse av spesialisthelsetjenesten, jf. St.prp. nr. 84 (2000-2001). Av dette beløpet var 60,5 mill. kroner knyttet til arbeidet med å etablere åpningsbalanser og etablering av økonomisystemer mv. Det ble imidlertid understreket at det er begrenset erfaringsgrunnlag for denne type reformer. Anslaget for ressursbehov knyttet til selve omorganiseringen og eierskiftet var derfor svært usikkert. I St.prp. nr. 22 (2001-2002) ble det til oppfølging av reformen med statlig overtakelse av spesialisthelsetjenesten fremmet forslag om økt bevilgning for 2001. Det totale ressursbehovet for 2001 knyttet til arbeidet med å etablere åpningsbalanser og etablering av økonomisystemer mv. ble anslått til 78,2 mill. kroner. I samsvar med dette ble opprinnelig bevilgning under kapittel 739 post 21 økt med 17,7 mill. kroner. Arbeidet knyttet til åpningsbalanser og økonomistyring ble startet i 2001, men vil også pågå i 2002. I St.prp. nr. 1 (2001-2002) er ressursbehovet for 2002 knyttet til etablering av åpningsbalanser, intern økonomistyring og opplæring anslått til 100 mill. kroner.

Som bakgrunn for arbeidet på dette området skal det understrekes at omstillingen som nå gjennomføres både er omfattende og kompleks. Driftsbudsjetter for om lag 50 mrd. kroner skal plasseres i en ny ansvarsstruktur, og omfattende formuesposisjoner for bygg, anlegg og utstyr overføres til foretakene og underlegges regnskapslovens bestemmelser. Hensikten med omleggingen er å utvikle et mer bevisst forhold til bruken av innsatsfaktoren kapital slik at denne på en best mulig måte kan brukes til å realisere prioriterte helsepolitiske mål.

Det er departementets vurdering at det på dette området finnes betydelige forbedringsmuligheter. For å realisere dette er det viktig at det tidligst mulig framkommer gode oversikter og etableres sikre systemer. I den innledende fasen er man avhengig av bistand fra ekstern ekspertise, og dette er bakgrunnen for bruken av eksterne konsulenter som nå gjennomføres. Dette er kostnader i den innledende fasen, og vil således ikke inngå i de varige driftskostnadene.

Sosial- og helsedepartementet inngikk sommeren 2001 rammeavtaler med i alt fem konsulentselskaper i forbindelse med statlig overtakelse av spesialisthelsetjenesten og etableringen av helseforetak. Innenfor disse avtalene er det bestilt nærmere definerte oppdrag som ble gjennomført høsten 2001. Konsulenttjenestene har i all hovedsak vært gjennomført lokalt ved den enkelte virksomhet, og har hatt som hovedhensikt å etablere et grunnlag for bedre økonomisk styring og oppfølging som følge av foretaksetablering og overgang til regnskapslov. I tillegg er det gjennomført enkelte sentrale forberedelser i departementet, blant annet knyttet til utarbeidelse av prinsipper for fastsettelse av åpningsbalanser. Oppdragene innen rammeavtalene er som følger:

- Rådgivning, opplæring, utarbeidelse av rutiner og organisering i forbindelse med regnskapsfunksjon og intern kontroll.

- Etablering av åpningsbalanser.

- Rådgivning og utredning i forbindelse med eiendomsoverdragelser og kartlegging av forvaltning, drift og vedlikehold av eiendommer.

- Bistand i forbindelse med etablering av avtaler med fylkeskommunene om leveranse av støttetjenester og avtaler med nødvendige systemleverandører. Dette er avtaler både for IT-drift (lønn, regnskap, budsjettering) og personellassistanse (for eksempel finansstyring, regnskap, lønn mv.).

- Økonomisk og juridisk rådgivning herunder bistand ved sentrale forberedelser og ved valg av og implementering av hovedbankforbindelse for de regionale helseforetakene.

- Administrativ og prosjektstyringsfaglig bistand i forbindelse med planlegging og gjennomføring av reformen.

I tillegg er det inngått enkelte mindre avtaler knyttet til bistand ved valg av revisor for de regionale helseforetakene, bistand ved utforming av design/logo for helseforetakene mv.