Skriftlig spørsmål fra Ola D. Gløtvold (Sp) til helseministeren

Dokument nr. 15:125 (2001-2002)
Innlevert: 17.01.2002
Sendt: 18.01.2002
Besvart: 24.01.2002 av helseminister Dagfinn Høybråten

Ola D. Gløtvold (Sp)

Spørsmål

Ola D. Gløtvold (Sp): Spørsmål om nedleggelse av sykehus har vidtrekkende og vesentlig betydning for politiske og samfunnsmessige målsettinger og berører grunnleggende verdier for velferden i samfunnet.
Vil helseministeren bidra til at spørsmål om nedleggelse av sykehus forelegges Stortinget før eventuell nedleggelse skjer?

Begrunnelse

I lov om helseforetak § 30 Saker av vesentlig betydning heter det: "Foretaksmøtet i regionalt helseforetak treffer vedtak i saker som antas å være av vesentlig betydning for foretakets virksomhet eller løsningen av fastsatte målsettinger eller oppgaver. Det samme gjelder andre saker som antas å ha prinsipielle sider av betydning eller som antas å kunne ha vesentlige samfunnsmessige virkninger. Hvilke saker foretaksmøtet i regionalt helseforetak skal fatte vedtak i etter denne bestemmelsen fastsettes det nærmere bestemmelser om i vedtektene.
I helseforetak skal saker som nevnt i første ledd forelegges departementet, som eier, av styret i det regionale helseforetak som eier helseforetaket."
I forbindelse med lovbehandlingen har et flertall følgende merknad til denne paragrafen i Innst. O. nr. 118 (2000-2001):
"Komiteens flertall, medlemmene fra Arbeiderpartiet, Høyre og Fremskrittspartiet, har merket seg at på tross av at ansvar og beslutningsprosesser er delegert så langt ned i systemet som mulig, så kan ikke saker av vesentlig betydning både for foretaket selv eller vesentlig betydning for å ivareta politiske målsetninger, avgjøres i helseforetaket. Dette innebærer at større saker i praksis går helt til Storting og Regjering. Eksempelvis kan ikke et sykehus legges ned bare med lokal beslutning. Begrunnelsen er bl.a. at foretakene etter lovforslaget ikke utfører næringsvirksomheter, men ivaretar virksomheter innenfor en sektor som er av grunnleggende verdi for velferden i samfunnet."
I tråd med dette er det verdt å merke seg at de øvrige partiene i komiteen, SV, KrF og Sp samt Venstre i Stortinget stemte for at § 32 skulle ha følgende ordlyd:
"§ 32 Salg, flytting og nedleggelse av sykehusvirksomhet

Sykehusvirksomhet kan ikke selges, flyttes eller nedlegges uten Stortingets samtykke."

Ut fra dette framgår det at det i forbindelse med lovbehandlingen var en bred intensjon i Stortinget om at saker av vesentlig samfunns- og velferdsmessig betydning i praksis går til Stortinget for behandling.

Dagfinn Høybråten (KrF)

Svar

Dagfinn Høybråten: Helseforetaksloven er basert på prinsippet om at spesialisthelsetjenesten skal være under nasjonal politisk styring. Dette innebærer at hovedlinjene i utviklingen vil være under Stortingets styring.

Forvaltningen av foretak er lagt til styret. Avgjørelser om foretaksstrukturen i helseregionen og nedleggelse av sykehus faller i utgangspunktet under "forvaltning av foretaket" (helseforetaksloven § 28 første ledd). I helseforetaksloven § 30 er det imidlertid fastsatt at:

"Foretaksmøtet i regionalt helseforetak treffer vedtak i saker som antas å være av vesentlig betydning for foretakets virksomhet eller løsningen av fastsatte målsettinger eller oppgaver. Det samme gjelder andre saker som antas å ha prinsipielle sider av betydning eller som antas å kunne ha vesentlige samfunnsmessige virkninger." I Ot.prp. nr. 66 (2000-2001) Om lov om helseforetak m.m. ble det i merknadene side 144 bl.a. sagt at: "Beslutning om nedleggelse av sykehus kan være et eksempel på vedtak som skal fattes av foretaksmøtet i regionalt helseforetak i henhold til bestemmelsen." I disse tilfellene vil det i praksis si at helseministeren har det avgjørende ordet.

Dette er også tatt hensyn til ved utarbeidelse av vedtekter for de regionale helseforetakene, hvor det i henhold til helseforetaksloven § 10 nr. 8 er tatt inn en bestemmelse om hvilke saker som skal anses som saker av vesentlig betydning som skal forelegges departementet (vedtektene § 9). Etter dette vil vurderingen av om en sak skal forelegges foretaksmøtet særlig ta hensyn til om en nedleggelse fører til omfattende endring i tjenestetilbudet. Dette kan være situasjonen. Det er imidlertid ikke slik at enhver nedleggelse innebærer en vesentlig endring i tjenestetilbudet. Flytting av funksjoner fra et sykehus til et annet slik at endringen i tjenestetilbudet bare er et spørsmål om hvor tjenesten tilbys rent geografisk, kan være et eksempel på dette. Det vil særlig kunne være tilfelle i områder av landet hvor avstandene mellom sykehusene er relativt korte. Slike endringer kan vurderes som en mer effektiv måte å organisere tjenestetilbudet på for befolkningen og har også tidligere vært gjort av den enkelte fylkeskommune.

Dersom spørsmålet kan sies å være av prinsipiell helsepolitisk betydning, vil helseministeren måtte vurdere om saken skal framlegges for Stortinget. Hva som er av tilstrekkelig prinsipiell betydning til enhver tid vil selvsagt også måtte bero på en politisk vurdering. Etter helseforetakslovens bestemmelser er stortingsbehandling av saker nødvendig ved salg av sykehus i drift.

Jeg har merket meg synspunktene som kom fram under Stortingets behandling av lovforslaget (Innst. O. nr. 118 (2000-2001). Med utgangspunkt i Stortingets vedtak legger jeg til grunn at de regionale helseforetakene skal ha tilstrekkelig myndighet til å oppfylle kravene om en tilfredsstillende organisering av foretakets samlede virksomhet (jf. § 28 første ledd i helseforetaksloven), innenfor de rammer som nasjonale politiske organer trekker opp.