Skriftlig spørsmål fra Kjetil Bjørklund (SV) til olje- og energiministeren

Dokument nr. 15:127 (2001-2002)
Innlevert: 17.01.2002
Sendt: 18.01.2002
Besvart: 24.01.2002 av olje- og energiminister Einar Steensnæs

Kjetil Bjørklund (SV)

Spørsmål

Kjetil Bjørklund (SV): Vil statsråden bidra til at det nå blir gjennomført en forsvarlig utredning av aktuelle linjetraseer i hoveddalføret mellom Framruste og Vågåmo, som alternativ til den påklagede traseen over fjellet, ev. hva vil statsråden gjøre for å gjenopprette den tilliten som NVE som offentlig forvaltningsorgan må ha?

Begrunnelse

I forbindelse med stortingsbehandlingen av kraftutbyggingen i Øvre Otta, ba Stortingets energi- og miljøkomité om en orientering om de foreløpige resultatene fra de forskerne som arbeidet med det såkalte REIN-prosjektet.
REIN-prosjektet har til formål å kartlegge mulige konsekvenser av kraftlinjer på villrein.
Orienteringen fant sted 11.02.99. 23.02.99 sendte NVEs og Statnetts to prosjektsekretærer brev til komiteen der de dementerte det forskerne hadde sagt. NVEs prosjektsekretær ble i dette brev gjort til prosjektleder, noe NVE senere sendte skriftlig bekreftelse på.
Etter et betydelig oppstyr i media ble det klart at opplysningene NVE og Statnett hadde gitt både om holdbarheten i forskningsresultatene og om organiseringen av prosjektet, ikke var riktige. Statnett og NVE måtte senere beklage utspillet offentlig.
Nå foreligger NVEs konsesjon og NVEs innspill til klagebehandlingen på kraftlinjetraseen. Som vel kjent, er det kraftlinjetraseen på fjellet som er det aller mest kontroversielle i hele Øvre Otta-saken. Igjen ser vi fra NVEs side uriktige opplysninger i forhold til resultatene fra reinforskningen, og igjen må NINAs direktør rykke ut mot påstandene fra NVE. Det "foreligger ingen konklusive resultater", ifølge NVE, og de forstyrrelser av villrein NVE finner verdt å nevne er forstyrrelsene i anleggsperioden.
Ifølge NVEs hjemmeside fra desember 2001, oppfatter NVE seg feiltolket. Det hører også med til bildet at når NVE blir gjort oppmerksom på uriktige opplysninger i brev fra fylkesmannen i Oppland, svarer NVE med brev med personangrep.
Med bakgrunn i det som skjedde i 1999, stiller mange nå spørsmålet om NVE på nytt prøver å desinformere beslutningstakerne. Manges tillit til NVE som offentlig forvaltningsorgan er derfor etter det som har skjedd i denne saken, meget begrenset.

Einar Steensnæs (KrF)

Svar

Einar Steensnæs: NVE fattet 12.09.01 konsesjonsvedtak gjennom Finndalen for en 132 kV kraftledning fra det planlagte Framruste kraftverk i Skjåk til Vågåmo. Kraftledningen skal bygges i forbindelse med Øvre Otta-utbyggingen.

NVEs konsesjonsvedtak for denne kraftledningen er påklaget. Saken er nå til klagebehandling i departementet.

NVE har i forbindelse med godkjenningen av konsekvensutredningen gjort en vurdering av om det skal legges frem utredninger eller vurderinger av ytterligere alternativer i tillegg til de hovedalternativene som er utredet. NVE har etter en vurdering knyttet til systemløsning, økonomi og inngrep i naturmiljø og bebyggelse ikke funnet grunnlag for å kreve ytterligere traséutredninger utover de alternativene som er utredet og det som er vurdert i konsekvensutredningen.

Jeg har tillit til at NVE har gjennomført en forsvarlig saksbehandling i denne saken.

Jeg har for øvrig fått opplyst at de berørte kommunene Vågå og Lom, har vært sterkt imot en løsning med en trasé i hoveddalføret.

Departementet vil nå gå gjennom de sider ved saken som er nødvendige for å avklare klagespørsmålet, og innhente de opplysninger som finnes nødvendig for å avklare spørsmålene som er reist av klagerne.

Jeg har fått opplyst at sluttrapporten fra REIN-prosjektet ennå ikke er ferdigstilt og offentliggjort. NVE har også opplyst at etaten er vel kjent med de enkeltresultatene som er publisert og offentliggjort fra REIN-prosjektet, men ønsker ikke å trekke noen generelle konklusjoner om REIN-prosjektet før den endelige sluttrapporten foreligger. Jeg finner det naturlig at departementet, når sluttrapporten foreligger og før departementet treffer avgjørelse i klagesaken, ber NVE om en redegjørelse om REIN-prosjektet og om de vurderingene og konklusjonene som fremkommer vil påvirke vurderingene som er gjort når det gjelder konsesjonsvedtaket for kraftledningen i Øvre Otta-saken.