Skriftlig spørsmål fra Per Sandberg (FrP) til justisministeren

Dokument nr. 15:129 (2001-2002)
Innlevert: 18.01.2002
Sendt: 18.01.2002
Besvart: 25.01.2002 av justisminister Odd Einar Dørum

Per Sandberg (FrP)

Spørsmål

Per Sandberg (FrP): Ifølge budsjett 2002 på justis, antas det å ta ca. 5-10 år å erstatte dagens analoge radiosamband med ny digital teknologi.
Kan, eller vil, justisministeren finne overgangsordninger som er tilfredsstillende for politisambandet i Inntrøndelag, inntil TETRA-sambandet er tilgjengelig også i denne regionen, og vil justisministeren sørge for ekstraordinære bevilgninger for å oppgradere sambandet i Inntrøndelag slik at sikkerheten blir tilfredsstillende?

Begrunnelse

Politisambandet i Inntrøndelag har aldri fungert tilfredsstillende. Dette har medført mange ubehagelige hendelser med fare for sikkerheten til både ansatte og publikum de siste år. Den 18.11.01 da en lensmannsbetjent og en politistudent på Ådalsvollen i Verdal utførte grensekontroll sammen med tollvesenet, ble den ene tjenestemannen stukket i halsen med et skrujern. I dette tilfellet kunne ikke disse tjenestemennene kalle på øyeblikkelig hjelp pga. manglende samband. I perioder får man oppgitt "dagens kanal" ved oppmøte på jobb. Politidistriktet ble slått sammen med Namdal politidistrikt pr. 1. januar, slik at nå inneholder distriktet ca. 130 000 innbyggere og ca. 260 ansatte. Distriktet er blitt geografisk meget stort, noe som i seg selv fører til større utfordringer på sambandssiden.
Problemet med sambandet i Inntrøndelag har vært en gjenganger i arbeidsmiljøutvalg, som igjen har henvendte seg skriftlig til Justisdepartementet i 1999. I politimesterens årsrapport av 1998 ble sambandssituasjonen beskrevet slik:
"Politiets radiosamband i Inntrøndelag er katastrofalt dårlig. Sambandet fungerer sterkt varierende over tid, og en del sentrale områder har kronisk dårlig samband."
Arbeidstilsynet ga den 19.05.00 følgende pålegg:
"Virksomheten skal utbedre sambandssystemene i politidistriktene, slik at de fungerer til enhver tid. Dette for at operativt politipersonell ikke utsettes for unødig fysiske og psykiske belastninger, jf. arbeidsmiljøloven § 12 pkt. 1. Frist for gjennomføringen, 01.09.00."
Siden den gang har lite eller ingenting skjedd.

Odd Einar Dørum (V)

Svar

Odd Einar Dørum: Administrative og tekniske forhold i politidistriktene er som kjent Politidirektoratets ansvar. Med bakgrunn i rapporterte hendelser vedrørende sambandet i Inntrøndelag, opplyser Politidirektoratet at det ultimo november 2001 er foretatt testing av sambandet i det tidligere Inntrøndelag politidistrikt, og allerede gjennomført noen tekniske forbedringer.

I forbindelse med gjennomføringen av Politireform 2000 blir infrastrukturen for eksisterende analogt radiosamband tilpasset det nye Nord-Trøndelag politidistrikt (tidligere Namdal og Inntrøndelag). Funksjonaliteten i det analoge sambandet blir da gjennomgått på nytt. Dette vil tilfredsstille de sikkerhetsmessige og operative krav som politiet stiller til sitt analoge samband i samtlige av de nye politidistriktene. Den tekniske tilpasningen vil være gjennomført ultimo august 2002.

Justisdepartementet er klar over at dagens analoge radiosamband for politiet må skiftes ut med digital teknologi i løpet av 5 til 10 år. I regi av departementet samarbeider derfor nødetatene (brann, helse og politi) om muligheten for å bygge ut et felles landsdekkende sambandsnett. I den forbindelse er det ved Trondheim politidistrikt etablert et pilotprosjekt for et nytt radiosystem basert på den digitale standarden TETRA. Erfaringene fra prøveprosjektet vil være et viktig utgangspunkt for valg av fremtidig sambandsløsning.