Skriftlig spørsmål fra Signe Øye (A) til olje- og energiministeren

Dokument nr. 15:138 (2001-2002)
Innlevert: 22.01.2002
Sendt: 22.01.2002
Besvart: 29.01.2002 av olje- og energiminister Einar Steensnæs

Signe Øye (A)

Spørsmål

Signe Øye (A): Bedriftene Globe Hafslund Metall, Birka Energi AS, Borregaard Industries og Glomma Papp AS har utarbeidet et prosjekt for gjenvinning av smelteovnvarme ved Glomma Papp og Borregaard. Dampen vil erstatte bruk av olje ved disse bedriftene og innebære en reduksjon av 100 tonn CO2-utslipp årlig samt betydelig reduksjon av SO2 og NOx.
Kan statsråden medvirke til at dette miljøprosjektet kan realiseres?

Begrunnelse

Prosjektet innebærer at Globe Hafslund Metall vil gjenvinne mer enn 50 pst. av den elektriske kraften de kjøper i form av damp. Denne dampen skal selges til Glomma Papp og Borregaard Industries, som ligger få hundre meter unna. Bedriftene er enige om 10-års avtaler der Hafslund årlig skal levere 300 GWh prosessdamp. Glomma Papp får dekket hele sitt behov for prosessenergi og Borregaard vil få dekket 1/6 av sitt behov. Energien vil erstatte olje. Investeringskostnadene for anlegget er på 90 millioner kroner, og vil være lønnsomt med dagens kraftprisnivå.
Energigjenvinning vil også styrke konkurransekraften til Globe Hafslund Metall, som har en leveringsavtale for deler av sitt energibehov med Statkraft som ble inngått i 1996 på høyere energipriser enn dagens prisnivå.
Energigjenvinningsprosjektet vil gi alle disse tre bedriftene, som i dag har om lag 1 500 industriarbeidsplasser, økt konkurransekraft, et sterkere økonomisk fundament og en mer miljøvennlig produksjon.

Einar Steensnæs (KrF)

Svar

Einar Steensnæs: Det vises til brev av 22. januar 2002 med skriftlig spørsmål fra stortingsrepresentant Signe Øye om statsråden kan medvirke til at energigjenvinningsprosjektet i bedriften Globe Hafslund Metall realiseres. Jeg vil samtidig vise til mitt brev av 15. januar 2002, svar til Stortinget på spørsmål om Dokument nr. 8:27 (2001-2002) som omhandler energigjenvinning i industrien.

Bakgrunn

Globe Norge AS Hafslund Metall søkte i brev av 18. mars 1998 om 10 mill. kroner i investeringsstøtte til utnyttelse av spillvarme fra bedriften for levering til Borregaard Fabrikker og Glomma Papp. NVE ga i vedtak av 2. november 1999 tilsagn om støtte på 8,85 mill. kroner. I brev av 17. november 1999 påklaget Globe Hafslund Metall NVEs vedtak. Klagen anførte blant annet at prosjektet hadde fått økte kostnader i forhold til grunnlaget for den opprinnelige søknaden.

Ved tildeling av støtte tok NVE høyde for den usikkerhet som lå i eventuelle økte kostnader knyttet til gjennomføringen av prosjektet. Med de opplysninger som er gitt i søknaden og klagen framstår prosjektet fortsatt som lønnsomt.

26. mai 2000 kom OED fram til at NVEs vedtak om støtte skal stå ved lag.

Globe Hafslund Metalls opprinnelige kontrakt med NVE om å bygge et varmegjenvinningsanlegg ble forlenget i desember 2000. Globe Hafslund Metall har pr. 31. desember 2001 mottatt 730 000 kroner av støttebeløpet. I henhold til framdriftsplanen forelagt NVE av Globe Hafslund Metall i 2000 skal prosjektet ferdigstilles i tredje kvartal 2002.

Globe Hafslund Metall søkte 30. desember 1998 NVE om fjernvarmekonsesjon for å bygge og drive fjernvarmeanlegg. NVE innvilget den 20. august 1999 konsesjonssøknaden. Konsesjonen gjelder inntil 1. august 2029, og bedriften har en frist på tre år fra innvielsesdato til å fullføre og sette anlegget i drift. Dette betyr at fristen for å fullføre og sette i gang anlegget utløper 20. august 2002.

Departementets vurdering

Spillvarme fra industrien er en viktig energikilde, og energigjenvinning er et tiltak som hører innunder en miljøvennlig omlegging av energiforsyningen. Jeg stiller meg positiv til prosjektet ved Globe Hafslund Metall, og til energigjenvinning i industrien for øvrig.

Etter min forståelse er varmegjenvinningsprosjektet til Globe Hafslund Metall klart for realisering. NVE har gitt konsesjon og Globe Hafslund Metall har inngått samarbeid med Birka Varme som vil stå for bygging og drift av anlegget. Prosjektet har allerede blitt støttet på grunnlag av de kriterier og retningslinjer for støtte nedfelt for varmeanleggsordningen i 1998.

I brevet henviser stortingsrepresentant Øye til at smelteverkets energibehov delvis er dekket gjennom en kraftkontakt med Statkraft, som ble inngått i 1996 til høyere priser enn dagens prisnivå. Jeg vil understreke at denne kraftkontrakten er inngått på forretningsmessig grunnlag mellom Statkraft og Fesil, som smelteverket den gang var en del av. I 2000 fikk smelteverket, på linje med enkelte andre bedrifter i kraftintensiv industri, tilbud om å inngå langsiktig kraftkontrakt på myndighetsbestemte vilkår med varighet til 2020, jf. St.prp. nr. 52 (1998-99), Innst. S. nr. 233 (1998-99), St.prp. nr. 78 (1999-2000) og Innst. S. nr. 251 (1999-2000). Globe Hafslund Metall ønsket ikke å inngå en slik kraftkontrakt.

På grunnlag av overstående kan jeg ikke se at energimyndighetene kan bidra ytterligere for å medvirke til at energigjenvinningsprosjektet til Globe Hafslund Metall blir realisert.