Skriftlig spørsmål fra Karl Eirik Schjøtt-Pedersen (A) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:142 (2001-2002)
Innlevert: 23.01.2002
Sendt: 23.01.2002
Besvart: 29.01.2002 av samferdselsminister Torild Skogsholm

Karl Eirik Schjøtt-Pedersen (A)

Spørsmål

Karl Eirik Schjøtt-Pedersen (A): Det er etablert en ordning med økte bevilgninger til veiformål som kompensasjon for at enkelte næringer har fått økt arbeidsgiveravgift. Flertallet i Stortinget; Kristelig Folkeparti, Høyre, Venstre og Fremskrittspartiet har om lag halvert denne bevilgningen. Det fører bl.a. til at flere veier i Finnmark vil være stengt i vinter.
Mener statsråden det er rimelig at flere veier i Finnmark blir stengt?

Torild Skogsholm (V)

Svar

Torild Skogsholm: I St.prp. nr. 1 (1999-2000) ble det som en del av kompensasjonen for at enkelte næringer nå må betale full arbeidsgiveravgift uansett hvor arbeidstakeren er bosatt, lagt opp til å bevilge om lag 600 mill. kroner til vegformål over en seksårsperiode. 400 mill. kroner skal etter planen bevilges i perioden 2002-2005, jf. St.meld. nr. 46 (1999-2000) Nasjonal transportplan 2002-2011. I forbindelse med Stortingets behandling av statsbudsjettet 2002 ble post 33 Kompensasjon for økt arbeidsgiveravgift redusert med 50,0 mill. kroner fra 102,9 mill. kroner til 52,9 mill. kroner. Ved den reviderte fordelingen av bevilgningen har Vegdirektoratet så langt det har latt seg gjøre, forsøkt å skjerme de prosjektene hvor det pågår anleggsdrift, slik at disse blir fullført innenfor en kostnadsramme som gir mest mulig rasjonell anleggsdrift. Reduksjonen vil dermed mest gå ut over de prosjekter/tiltak som er foreslått startet opp i 2002.

Midlene som bevilges over denne posten skal bidra til å redusere transportkostnadene for næringslivet i de berørte områdene og fordeles i forhold til hvordan økningen i arbeidsgiveravgift slår ut for de enkelte fylker. Midlene kan brukes til investeringer, drift og vedlikehold både på riks- og fylkesvegnettet med hovedvekt på investeringer og tyngre vedlikehold. Fordelingen av midlene på prosjekter og tiltak fastsettes i samråd med de berørte fylkeskommunene.

Av bevilgningen på post 33 for 2002 på 52,9 mill. kroner har Finnmark fått 10,0 mill. kroner som skal benyttes til utbedringer på riksveg 888 Nordkynvegen. Til fylkesvegnettet i Finnmark er det for 2002 til disposisjon 17,7 mill. kroner til drift og vedlikehold som i sin helhet finansieres over rammetilskuddet til fylkeskommunen. Sammenlignet med 2001 er det en nedgang på 3,3 mill. kroner til vinterdrift av fylkesvegnettet. Fylkeskommunen er gjort oppmerksom på at det innenfor denne rammen må aksepteres redusert standard, dårligere framkommelighet og noe mer sporete vegbane på fylkesvegnettet. Det vil imidlertid bli utført sandstrøing etter de krav som standarden tilsier. Ingen riks- eller fylkesveger i Finnmark vil bli vinterstengt på bakgrunn av de bevilgningene som er til disposisjon i 2002.