Skriftlig spørsmål fra Svein Roald Hansen (A) til justisministeren

Dokument nr. 15:145 (2001-2002)
Innlevert: 24.01.2002
Sendt: 25.01.2002
Rette vedkommende: Finansministeren
Besvart: 01.02.2002 av finansminister Per-Kristian Foss

Svein Roald Hansen (A)

Spørsmål

Svein Roald Hansen (A): Vil justisministeren bidra til at det etableres et system for tinglysing i Løsøreregisteret av salgs- og utleggspant i småbåter?

Begrunnelse

Fra Norges Båtbransjeforbund er det uttrykt et ønske om å kunne kople Småbåtregisteret til Løsøreregisteret. En slik mulighet var bl.a. grunnen til at Norges Båtbransjeforbund i utgangspunktet var positive til etablering av Småbåtregisteret.
Småbåtregisteret omfatter nå 320 000 båter, noe som trolig representerer rundt 85 pst. av de totalt antatt registreringspliktige båtene i Norge. Registeret har også vist seg å gi positive resultater i forbindelse med gjenfinning av stjålne båter.
Det vil derfor være et bidrag til ytterligere oppslutning om og nytte av Småbåtregisteret at det etableres en mulighet for å kople Småbåtregisteret og Løsøreregisteret, slik Norges Båtbransjeforbund ønsker.

Per-Kristian Foss (H)

Svar

Per-Kristian Foss: På bakgrunn av at Småbåtregisteret administrativt sorterer under Finansdepartementet, besvares spørsmålet som er stilet til justisministeren, i stedet av meg.

Justisdepartementet sendte 30. oktober 1998 forslag om å endre rettsvernsreglene for salgspant og utleggspant i fritids- og småbåter på høring. Forslaget gikk ut på å bringe reglene om salgspant og utleggspant i fritids- og småbåter på linje med reglene som gjelder for motorvogner. Det vil si at panteretten må tinglyses i Løsøreregisteret, og at den da blir beskyttet mot godtroende erververe av båten eller rettigheter i båten. Høringen avdekket at endringsforslaget ikke var uproblematisk. Etter dagens regelverk finner det sted en ikke ubetydelig dobbeltregistrering i Norsk Ordinært Skipsregister (NOR) og Småbåtregisteret. Båter som er frivillig registrert i NOR etter sjøloven § 11 tredje ledd skal også registreres i Småbåtregisteret. Båter mellom 10 og 15 meter kan på denne måten registreres i begge registre. Dobbeltregistrering vil i forbindelse med pantsettelse kunne skape et uoversiktlig system for godtroende erververe fordi det må gjøres undersøkelser i flere registre. Da dette ble ansett å skape usikkerhet og uklarhet i systemet, ble det etter høringen besluttet ikke å fremme endringsforslaget.

Ved behandlingen av Innst. O. nr. 37 (1999-2000) ba Stortinget om at ordningen med registrering av fritids- og småbåter skulle evalueres etter båtsesongen 2001, og legges frem for Stortinget senest vårsesjonen 2002.

Jeg ser det som naturlig at spørsmålet om endring i rettsvernsregler for salgs- og utleggspant for båter ses i forhold til den varslede behandling av båtregisterets fremtid i Stortinget. Jeg viser også til Sem-erklæringen og St.prp. nr. 1. Tillegg nr. 4 (2001-2002) hvor samarbeidsregjeringen har uttalt at den vil konkurranseutsette Småbåtregisteret. Etter mitt syn er det ikke naturlig å utvide båtregisterets virkeområde før Stortinget har tatt standpunkt til dets videre skjebne.