Skriftlig spørsmål fra Magnhild Meltveit Kleppa (Sp) til kommunal- og regionalministeren

Dokument nr. 15:151 (2001-2002)
Innlevert: 28.01.2002
Sendt: 28.01.2002
Besvart: 01.02.2002 av kommunal- og regionalminister Erna Solberg

Magnhild Meltveit Kleppa (Sp)

Spørsmål

Magnhild Meltveit Kleppa (Sp): I eit intervju på TV 2 6. januar d.å. varsla statsråden at ho ville føreta ein gjennomgang av om grunngjevinga "menneskelege omsyn" i utlendingslova kan gjelda både omsyn til den som søkjer opphald i riket og også omsyn til personar som bur i Noreg.
Har statsråden føreteke ein slik gjennomgang?

Begrunnelse

Bakgrunnen for intervjuet var eit tilfelle der eit eldre norsk ektepar vurderte det som avgjerande for at dei skulle kunna halda fram med å bu saman i heimen sin, at kona fekk hjelp og pleie frå ein polsk ven som kom til Noreg på turistvisum. Denne personen hadde søkt om opphaldsløyve, men fått avslag frå UDI.

Erna Solberg (H)

Svar

Erna Solberg: Den konkrete saken det vises til i spørsmålet er, etter det jeg kjenner til, for tiden til behandling i Utlendingsnemnda. Jeg ønsker derfor ikke å kommentere denne enkeltsaken.

Det følger av utlendingsloven § 8 annet ledd at når sterke menneskelige hensyn taler for det, kan arbeidstillatelse eller oppholdstillatelse gis selv om de ordinære vilkårene for slik tillatelse ikke er oppfylt. Tillatelse etter § 8 annet ledd gis hovedsakelig etter søknad om asyl, men gis også etter søknad om familiegjenforening når de ordinære vilkårene for gjenforening ikke er oppfylt. Bare unntaksvis blir tillatelse etter § 8 annet ledd gitt etter søknad om arbeidstillatelse på bakgrunn av et konkret arbeidstilbud.

Begrepet "sterke menneskelige hensyn" refererer i utgangspunktet til forhold ved søkeren, selv om ordlyden ikke utelukker at det kan legges vekt på slike hensyn knyttet til andre enn søkeren.

Kommunal- og regionaldepartementet vil vurdere nærmere hvilken betydning sterke menneskelige hensyn, særlige hensyn knyttet til andre enn søkeren, bør ha ved søknad om arbeidstillatelse. I mitt svar på skriftlig spørsmål nr. 120 fra stortingsrepresentant Anne Helen Rui har jeg varslet at Regjeringen ønsker å myke opp skillet mellom spesialist og ufaglært arbeidskraft, og at denne endringen og en mer generell drøfting av arbeidsinnvandring vil bli lagt frem for Stortinget i løpet av året. Det er naturlig at spørsmålet om betydningen av sterke menneskelige hensyn ved søknad om arbeidstillatelse drøftes i denne forbindelse hvis vi ikke på et tidligere tidspunkt har avklart saken. Jeg vil imidlertid presisere at kravet om alminnelige lønns- og arbeidsvilkår uansett skal gjelde ved alle søknader om arbeidstillatelse, også i fremtiden. Det må heller ikke bli slik at man gjennom å jobbe tilnærmet gratis i noen år, kan opparbeide seg permanent rett til opphold og til å ta arbeid (bosettingstillatelse).