Skriftlig spørsmål fra Anne Helen Rui (A) til helseministeren

Dokument nr. 15:152 (2001-2002)
Innlevert: 28.01.2002
Sendt: 28.01.2002
Besvart: 01.02.2002 av helseminister Dagfinn Høybråten

Anne Helen Rui (A)

Spørsmål

Anne Helen Rui (A): Ser helseministeren at han har en viktig jobb å gjøre for å holde leger oppdatert innenfor sitt fag, men også at leger generelt, og spesialister spesielt, må være oppdatert på lovverk og regelverk slik at de kan veilede pasientene riktig både når det gjelder sykdom og trygderettigheter?

Begrunnelse

En pasient fra Vestfold blir henvist av sin faste lege til nevrologisk avdeling ved Vestfold Sentralsykehus for å finne ut hva som feiler henne. To ganger skjer dette uten at hun får noen diagnose fordi de rett og slett ikke forstår hennes sykdomsbilde. Hun spør om det kan være sykdommen ME. Første gangen svarer de har de ikke har hørt om at ME er en sykdom, den andre gangen at de ikke tror det, og at det ikke finnes noen behandling for sykdommen. Hun blir sendt på treningsinstitutt, men det blir hun ikke noe bedre av. Hennes første lege gir seg ikke og sender henne til Haukeland Sykehus til professor Nyland. Han gir henne diagnosen ME, og ber henne om ikke å trene. Han gir henne den informasjonen hun trenger for å leve med sykdommen, og over tid blir hun bedre. Reiseutgiftene til Bergen får hun ikke dekket.

Dagfinn Høybråten (KrF)

Svar

Dagfinn Høybråten: Dette er et viktig spørsmål fordi kunnskapsmengden i det medisinske fagområdet vokser med stor hastighet, og det utfordrer alle med ansvar i helsetjenesten.

Det nye Sosial- og helsedirektoratet har som ett av sine hovedmål "å gjøre pålitelig informasjon om helsespørsmål lett tilgjengelig for helsepersonell, publikum og forvaltningen". Det gjennomføres konkrete tiltak for å bevisstgjøre helsepersonell om at de må forankre sin praksis i den beste dokumentasjon som finnes.

På bakgrunn av en rapport fra Statens helsetilsyn om faglige retningslinjer for primærhelsetjenesten, har departementet besluttet at det skal etableres et slikt program i 2002. Sosial- og helsedirektorat vil få oppgaven å gjennomføre dette arbeidet. Direktoratet bes også vurdere om det er behov for et tilsvarende program for faglige retningslinjer for spesialisthelsetjenesten og sosialtjenesten.

Den enkelte norske lege har i henhold til lov om helsepersonell § 4 plikt til faglig forsvarlighet i sin yrkesutøvelse. Legens arbeidsgiver har ansvar for å legge til rette arbeidsforholdene slik at legen kan oppnå, opprettholde og utvikle den kunnskap og de ferdigheter som er nødvendig for å kunne utøve forsvarlig legevirksomhet.

Sosial- og helsedirektoratet arbeider for å bedre tilgjengeligheten av lovverket, blant annet gjennom Helserettserien som er et komplett regelverk for helsetjenesten, utgitt av Medlex Norsk Helseinformasjon.

I tillegg til utdanningsinstitusjonene, driver også yrkesorganisasjoner i helsetjenesten et utstrakt etter- og videreutdanningsarbeid ved faglige arrangement, fagtidsskrift osv.

Pasientorganisasjonene bidrar også aktivt i formidling av ny informasjon til pasienter og helsepersonell.