Skriftlig spørsmål fra Anne Helen Rui (A) til helseministeren

Dokument nr. 15:153 (2001-2002)
Innlevert: 28.01.2002
Sendt: 28.01.2002
Besvart: 01.02.2002 av helseminister Dagfinn Høybråten

Anne Helen Rui (A)

Spørsmål

Anne Helen Rui (A): Har helseministeren planer om snarest å endre paragrafen i folketrygdloven, slik at det frie sykehusvalg kan bli en realitet for alle?

Begrunnelse

Helse-Norge er nå blitt til et rike og gjestepasientoppgjørene skal nå være historie. Pasientrettighetsloven gir nå mulighet til fritt sykehusvalg. Vi vet at så langt har få pasienter utnyttet mulighetene de har til å ta i bruk det frie sykehusvalg. Denne friheten blir illusorisk for svært mange syke mennesker når folketrygdloven § 5-16 sier at "Stønad ytes bare til dekning av reiseutgifter til det nærmeste stedet der helsetjenesten kan gis."

Dagfinn Høybråten (KrF)

Svar

Dagfinn Høybråten: Retten til fritt sykehusvalg ble innført 1. januar 2001. I den forbindelse ble det også gjennomført nødvendige lovendringer i folketrygdloven og i tilhørende forskrifter.

Ifølge folketrygdloven § 5-16 ytes det som hovedregel bare dekning av reiseutgifter til nærmeste stedet der helsetjenesten kan gis. I medhold av folketrygdloven § 5-16 siste ledd kan departementet i forskrift gjøre unntak fra hovedregelen for dekning av reiseutgifter ved valg av sykehus etter pasientrettighetsloven.

Ifølge forskrift om stønad til dekning av utgifter ved reise for undersøkelse og behandling § 2 nr. 1 fjerde ledd kan det likevel gis stønad til reise til sykehus som ikke er det nærmeste når vedkommende benytter retten til fritt sykehusvalg.

Personer som benytter retten til fritt sykehusvalg skal betale en egenandel på opptil 200 kr for hver enkeltreise (400 kr ved tur-retur reise).

Departementet stiller dermed ikke krav til at pasienten må velge nærmeste behandlingssted for å få dekket nødvendige reiseutgifter.