Skriftlig spørsmål fra Karin S. Woldseth (FrP) til barne- og familieministeren

Dokument nr. 15:158 (2001-2002)
Innlevert: 30.01.2002
Sendt: 31.01.2002
Besvart: 07.02.2002 av barne- og familieminister Laila Dåvøy

Karin S. Woldseth (FrP)

Spørsmål

Karin S. Woldseth (FrP): I forbindelse med ansettelse av personer som skal jobbe med barn og unge i skole og barnehave må det forelegges politiattest.
Hvilke tiltak vil statsråden iverksette som sørger for at mindreårige i andre sammenhenger hvor voksne omgås barn i en arbeidssituasjon, vil ha den samme rettssikkerhet og trygghet som ovennevnte?

Begrunnelse

Til stadighet fremkommer det i media saker hvor personer som har vært dømt for vold og overgrep, har fått stillinger som innebærer daglig nærkontakt med barn og unge.
Ved ansettelse i skole og ved offentlige barnehaver må man nå legge frem politiattest ved ansettelse. Dette er intet krav for ansettelse som støttekontakt for barn og unge gjennom barnevernet eller sosialkontor. Mange frivillige tiltak som idrett, speider etc., innebærer at voksne tilbringer mye tid alene sammen med mindreårige, men det stilles ingen formelle krav til disse personers bakgrunn.
Dette gir potensielle overgripere mulighet til å kunne begå alvorlige overgrep, uten at det finnes et minimum av sikkerhetsforanstaltninger som kunne ha forhindret disse.
Ved at det knyttes usikkerhet eller endog mistillit til voksne som arbeider tett med mindreårige, skapes en uholdbar situasjon for barn, foresatte og den som jobber med barna. Det har vært saker i Norge hvor slik usikkerhet har blitt blåst opp til voldsomme dimensjoner med ødeleggende virkning for de involverte. Derfor behøver man et grunnleggende preventivt sikkerhetsnett som fanger opp det som er mulig i forkant.
For barnehaver og skoler finnes allerede et regelverk for ansettelse med bred politisk oppslutning som har til hensikt å ivareta mindreåriges trygghet og rettssikkerhet i det daglige:
§ 20 om barnehager (barnehagelova) og § 10-9 om grunnskolen (opplæringslova) - Politiattest.
I opplæringslova § 10-9 står det:
"Den som skal tilsetjast i grunnskolen, må leggje fram politiattest. Attesten skal vise om vedkommande er sikta, tiltalt eller dømd for seksuelle overgrep mot barn. Personar som er dømde for seksuelle overgrep mot barn, kan ikkje bli tilsette i grunnskolen.
Kommunen kan krevje politiattest etter første leddet også for andre personar som regelmessig oppheld seg i grunnskolen.
Departementet gir nærmare forskrifter."
Tidligere i Innst. S. nr. 194 for 1999-2000 fra sosialkomiteen har det vært fremmet krav om vandelsattest for helsepersonell som arbeider med barn. Daværende regjering svarte slik på komiteens tilråding:
"Regjeringen skal legge fram en bred vurdering av hvordan barn og andre spesielt utsatte grupper i møte med offentlig og/eller privat sektor, utover helse- og oppvekstsektor, skal sikres mot overgrep og garanteres rettssikkerhet og trygghet.
Sosial- og helsedepartementet har hatt kontakt med Justis- og politidepartementet og vil i løpet av høsten vurdere hvordan en bredere gjennomgang skal angripes, eventuelt ved nedsettelse av et offentlig utvalg eller en interdepartemental arbeidsgruppe.
Når det gjelder vurderingen og lovforslaget som skal legges fram om krav til helsepersonell spesielt, er dette et arbeid Sosial- og helsedepartementet vil starte opp etter ikrafttredelse av ny helsepersonellov med forskrifter (etter l. januar 2001)."
Disse politiske signaler er så tydelige og har så bred politisk oppslutning at det ikke foreligger noen fornuftig grunn for sittende Regjering og Storting å vente ytterligere med å iverksette nødvendige tiltak.

Laila Dåvøy (KrF)

Svar

Laila Dåvøy: Krav om politiattest ved ansettelse er et sentralt virkemiddel for å forhindre at personer som har begått overgrep mot barn, får stilling som innebærer kontakt med mindreårige. Det er vedtatt flere lovendringer på dette området de siste årene. Som stortingsrepresentant Ståhl Woldseth påpeker, er det innført krav om fremleggelse av politiattest for ansettelse i grunnskolen og i barnehager. Det er også innført krav om politiattest for personer som skal ansettes i barneverntjenesten eller utføre oppgaver på dens vegne. Videre kan det med hjemmel i lov om universiteter og høgskoler kreves politiattest ved opptak til studier der studenter kommer i kontakt med pasienter, klienter, barnehagebarn, elever eller andre som del av klinisk undervisning eller praksisopplæring.

Krav om politiattest ved ansettelse reiser følgende hovedproblemstilling:

På den ene siden har en hensynet til å verne barn mot overgrep fra voksne. På den andre siden medfører et slikt krav inngrep i søkerens personvern og rett til arbeid.

Jeg er enig med Stortinget i at det er behov for en samlet vurdering av hvordan barn best kan sikres mot overgrep både i møte med offentlig og privat sektor, jf. Innst. S. nr. 194 for 1999-2000 som stortingsrepresentant Ståhl Woldseth viser til. Spørsmålet om det bør innføres krav om politiattest for nye grupper er et ledd i en slik vurdering. Det er nedsatt et utvalg som skal gjennomgå strafferegistreringsloven og utarbeide forslag til ny lov om politiregistre. Utvalget har som en del av sitt mandat å gjennomgå eksisterende bruk av politiattest og straffeopplysninger i forbindelse med vandelskontroll og akkreditering/autorisasjon av personell. Utvalgets innstilling vil ventelig gi et godt grunnlag for det videre arbeidet med å sikre barn mot overgrep. Innstillingen skal etter planen avgis 1. juli 2002.