Skriftlig spørsmål fra Hill-Marta Solberg (A) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:159 (2001-2002)
Innlevert: 31.01.2002
Sendt: 01.02.2002
Besvart: 07.02.2002 av samferdselsminister Torild Skogsholm

Hill-Marta Solberg (A)

Spørsmål

Hill-Marta Solberg (A): I nordnorske media er det igjen sådd tvil om framdriften for Lofast-prosjektet. Dette til tross for at et bredt flertall i Stortinget nylig har slått fast at oppstart skal skje så raskt som mulig.
Hva kan Regjeringen bidra med for at Stortingets vilje om rask oppstart og gjennomføring kan oppfylles, og når ser samferdselsministeren for seg at videreføringen av Lofast kan starte opp?

Begrunnelse

I Budsjett-innst. S. nr. 13 for 2001-2002 viser samferdselskomiteens flertall, medlemmene fra Arbeiderpartiet, Høyre, Kristelig Folkeparti og Senterpartiet, til at et stort flertall i Innst. S. nr. 119 for 2000-2001 Nasjonal transportplan la til grunn at videreføringen av Lofotens fastlandsforbindelse skal startes så raskt som mulig i første fireårsperiode. Komitéflertallet uttrykker tilfredshet med at departementet ønsker å få en rask planavklaring etter vedtatt trasé, slik at ekstern kvalitetssikring kan komme i gang så snart som mulig. Komitéflertallet forutsetter at departementet kommer tilbake med prosjektet så snart kvalitetssikringen er gjennomført.

Torild Skogsholm (V)

Svar

Torild Skogsholm: Lofast kan ikke påbegynnes før det foreligger godkjente planer for prosjektet. Denne planavklaringen tar noe lengre tid enn forventet. Grunnen til det er at Hadsel kommune i sitt kommunestyremøte den 13. september 2001 vedtok å ikke godkjenne reguleringsplanen for parsellen Raftsundet øst - Ingelsfjordeidet. Lødingen og Kvæfjord kommune har godkjent reguleringsplanene for parsellene som går gjennom disse kommunene.

Da Lødingen, som den siste av de tre kommunene, hadde godkjent reguleringsplanen for parsellen Ingelsfjordeidet - Sørdalen, er situasjon at kun to av de tre parsellene på Lofast har godkjent reguleringsplan. Vegsjefen i Nordland har derfor anmodet Vegdirektoratet om statlig reguleringsplan for parsellen Raftsundet øst - Ingelsfjordeidet. Vegdirektoratet har vurdert saken og sendt den over til Samferdselsdepartementet til behandling ved brev av 5. februar 2002. Det er imidlertid Miljøverndepartementet som med hjemmel i plan- og bygningsloven § 18 kan vedta statlig reguleringsplan når gjennomføringen av viktige statlige utbyggingstiltak gjør dette nødvendig.

Den nødvendige planavklaringen tar noe lengre tid ved gjennomføring av en prosess med statlig plan, enn tilfellet ville vært hvis Hadsel kommune hadde vedtatt å godkjenne reguleringsplanen for den aktuelle parsellen iht. Stortingets tidligere vedtak.

Lofast er et prosjekt i en slik størrelsesorden at det skal underlegges ekstern kvalitetssikring av kostnadsoverslaget. En slik kvalitetssikring skal som hovedregel gjennomføres på grunnlag av godkjente reguleringsplaner. Vegdirektoratet har startet arbeidet med forberedelsene til en ekstern kvalitetssikring av Lofast, slik at kvalitetssikringen kan komme i gang umiddelbart etter et eventuelt vedtak om statlig plan fra Miljøverndepartementet. Selskapene som skal gjennomføre en slik ekstern kvalitetssikring vil normalt trenge fra tre til fire måneder for å gjøre jobben.

Når det gjelder spørsmålet om når videreføring av Lofast kan starte opp, så vil det avhenge av når vi får en endelig planavklaring og utfallet av den eksterne kvalitetssikringen. Jeg ønsker raskest mulig framdrift i denne saken, men det er fortsatt noe uvisst når jeg kan komme tilbake til Stortinget. Prosjektet kan starte kort tid etter Stortinget har gitt sin "start-bevilgning".