Skriftlig spørsmål fra Erik Solheim (SV) til justisministeren

Dokument nr. 15:38 (1997-98)
Innlevert: 09.01.1998
Sendt: 09.01.1998
Besvart: 20.01.1998 av justisminister Aud-Inger Aure

Erik Solheim (SV)

Spørsmål

Erik Solheim (SV): "Ifølge opplysninger som framkommer i en rapport forelagt for EU-parlamentet driver USA ekstensiv avlytting av satellittbasert kommunikasjon i Europa. Rapporten sier blant annet: "Innenfor Europa blir all e-mail, telefon og telefax kommunikasjon rutinemessig avlyttet av United States National Security Agency". Har Norske myndigheter opplysninger som bekrefter at USA driver utstrakt overvåkning / avlytting av europeiske, herunder norske borgere, og hva vil en i så fall gjøre med dette?"

Begrunnelse

Det er EU-parlamentet som har fått utarbeidet en rapport om kommunikasjonssikkerhet og denne rapporten ble offentliggjort i desember 1997. Rapporten heter "An appraisal of technologies of political control" og er et arbeidsdokument for det såkalte STOA-panelet.
I rapporten hevdes det at USA, ved hjelp av det såkalte ECHELON-systemet, driver utstrakt avlytting av ulike typer kommunikasjon, spesielt satellittbasert kommunikasjon, i Europa. Avlyttingen har ikkemilitær aktivitet som sitt målområde. Det ville være interessant å få en kort utgreiing fra Justisministeren om norske myndigheter er kjent med dette og hva som er myndighetenes holdning til slik avlytting.
Videre ønsker en å vite om USA har baser i Norge som inngår i det såkalte ECHELON-systemet, eller om norske etteretningsenheter på noen måte involvert i den avlyttingen som USA driver. Til sist ønsker en også å vite om Norske myndigheter tar denne saken opp med USA.
Rapporten tar også opp en rekke andre spørsmål som bruk av våpen ved demonstrasjoner, fengslingsforhold, bruk av avhørsteknikker og våpeneksport. En ønsker derfor også å få vite om denne rapporten vil få noen norsk oppfølging.

Aud-Inger Aure (KrF)

Svar

Aud-Inger Aure: Utviklingen av nye kommunikasjonssystemer og - metoder, frembringer også den teknologi som muliggjør avlytting. Det er alminnelig kjent at teknisk sett kan all slik kommunikasjon som ikke er kryptert avlyttes.

Det må antas at alle med tilgang til nødvendig teknologi kan avlytte kommunikasjon som ikke er kryptert. Dette er bakgrunnen for at det for tiden arbeides aktivt - både her i Norge og i andre land - med å finne fram til hensiktsmessige sikkerhetsløsninger i elektroniske kommunikasjonssystemer, så som kryptering.

Det er ikke kjent for norske myndigheter at USA - eller andre land - driver avlytting av privat kommunikasjon i Norge. Som kjent er det etter norsk lovgivning kun adgang til å avlytte privat kommunikasjon i forbindelse med etterforskning av alvorlige narkotikasaker eller saker som gjelder rikets sikkerhet.

I den grad den omhandlede rapport dokumenterer forhold som berører norske interesser, vil det kunne være aktuelt å gi dette en hensiktsmessig oppfølging. Jeg understreker imidlertid at rapporten ennå ikke har vært vurdert av norske myndigheter.