Skriftlig spørsmål fra Ursula Evje (FrP) til utdannings- og forskningsministeren

Dokument nr. 15:164 (2001-2002)
Innlevert: 04.02.2002
Sendt: 04.02.2002
Besvart: 11.02.2002 av utdannings- og forskningsminister Kristin Clemet

Ursula Evje (Uav)

Spørsmål

Ursula Evje (FrP): Riksrevisjonen hadde betydelige merknader til regnskapene ved universitets- og høgskolesektoren for årene 1998 og 1999. Flere institusjoner fikk underkjent regnskapet. Kvaliteten på de avlagte regnskapene varierer fortsatt i stor grad. Det fremkommer videre at det har vært mangler i departementets ordinære ettersyns- og kontrollprogram.
Kan statsråden redegjøre for manglenes art og hvilke tiltak som er iverksatt for å gjennomføre en tilfredsstillende kvalitetskontroll?

Kristin Clemet (H)

Svar

Kristin Clemet: Overgang til nye økonomisystemer i universitets- og høgskolesektoren førte til betydelige problemer med regnskapsavleggene i 1998 og 1999. I antegnelse til statsregnskapet for disse årene hadde Riksrevisjonen som følge av dette betydelige merknader til regnskapene i sektoren, og flere virksomheter fikk ikke godkjent sine regnskaper i denne perioden. Det er som følge av dette nedlagt et betydelig arbeid så vel i departementet som i virksomhetene for å bedre regnskapskvaliteten i sektoren. Riksrevisjonen erfarer for sin del at det er en positiv utvikling ved universitetene og høgskolene blant annet når det gjelder kompetanseoppbygging innenfor økonomi og regnskapssektoren generelt. Riksrevisjonen peker imidlertid også på at kvaliteten på de avlagte regnskapene varierer fortsatt i stor grad, og har tatt opp forhold i tilknytning til innføring og oppfølging av intern økonomikontroll med institusjonene i sektoren. Departementet kan for sin del ikke se at Riksrevisjonen i sin antegnelse til statsregnskapet for 2000 har merknader til departementets oppfølging og kontroll av regnskapsfunksjonene i universitets- og høgskolesektoren.

Departementet fastsatte 28. januar 1998 instruks for økonomiforvaltningen i universitets- og høgskolesektoren. Instruksen forutsetter at styret ved institusjonene fastsetter hovedregler for økonomiforvaltningen og at direktøren etablerer rutiner og fastsetter retningslinjer for økonomiarbeidet ved institusjonen. Som et ledd i kontrollen med underliggende institusjoner gjennomførte departementet med bistand fra et eksternt konsulentselskap i perioden januar til mars 1999 en kvalitetssikring av innføringen av nytt økonomiregelverk ved et utvalg institusjoner i universitets- og høgskolesektoren. I lys av resultatene fra undersøkelsen våren 1999 påla departementet institusjonene å ferdigstille sitt interne regelverk innen 31. desember 1999 og gjennomførte med ekstern bistand en ny gjennomgang ved et nytt utvalg institusjoner våren 2000 som senere er fulgt opp i det ordinære ettersyns- og kontrollprogrammet.

Det er fastsatt instruks for departementets kontrollfunksjon i samsvar med bestemmelsene om dette i økonomireglementets § 20. Med utgangspunkt i denne har departementet lagt hovedvekten på å kontrollere at institusjonene i universitets- og høgskolesektoren har utarbeidet, innført og dokumentert det interne regelverk for økonomi- og regnskapsfunksjonene økonomiregelverket i staten forutsetter.

Departementet utarbeider årlig et ordinært ettersyns- og kontrollprogram som tilpasses utviklingen og aktuelle problemstillinger i sektoren. Departementet legger vekt på at institusjonene utvikler gode rutiner og vektlegger sin internkontroll og at økonomiarbeidet gjennomføres i samsvar med det interne regelverket ved den enkelte virksomhet. Det ordinære ettersyns- og kontrollprogrammet rettes som følge av dette nå inn mot de grunnleggende regnskapstekniske handlingene og den interne økonomikontrollen ved universitetene og høgskolene med det siktemål at den positive utviklingen innenfor økonomi- og regnskapsfunksjonen i sektoren videreføres.