Skriftlig spørsmål fra Ursula Evje (FrP) til utdannings- og forskningsministeren

Dokument nr. 15:165 (2001-2002)
Innlevert: 04.02.2002
Sendt: 04.02.2002
Besvart: 11.02.2002 av utdannings- og forskningsminister Kristin Clemet

Ursula Evje (Uav)

Spørsmål

Ursula Evje (FrP): I Riksrevisjonens gjennomgang av Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementets regnskap for år 2000 ble det oppdaget grove mangler, og regnskapene for Karasjok og Kautokeino videregående skoler ble ikke godkjent. Departementet forpliktet seg, i svar til Riksrevisjonen, til å følge utviklingen nøye ved skolene i 2001.
Vil statsråden bekrefte at økonomistyringen ved Karasjok videregående skole og Kautokeino videregående skole nå er tilfredsstillende, og hvilke langsiktige tiltak er iverksatt?

Kristin Clemet (H)

Svar

Kristin Clemet: I tilknytning til Riksrevisjonens utkast til antegnelser til regnskapet for de samiske videregående skolene i 2000, hadde departementets tjenestemenn møte 26. september 2001 med styret for skolene og skolenes ledelse. Det ble redegjort for Riksrevisjonens utkast til antegnelser til virksomhetens regnskap for 2000. I den forbindelse ble det påpekt at manglende føring av inntekter i bevilgningsregnskapet for det året inntektene ble innbetalt, var et klart brudd på kontantprinsippet som gjelder for økonomiforvaltningen i staten. Det ble understreket at innfordringsrutinene måtte kritisk gjennomgås, sammen med andre internrutiner knyttet til økonomistyringen ved skolene.

Det ble fra departementets side presisert at økonomistyringen i virksomheten var styrets ansvar, slik det fremgår av hovedinstruks for økonomiforvaltningen ved de to skolene (fastsatt 6. juli 1999). Blant annet var det styrets oppgave å kvalitetssikre økonomirapportene fra skolene før de blir oversendt departementet.

Som ledd i oppfølgingen av arbeidet med økonomistyringen ved de to samiske videregående skoler hadde Skattefogden i Finnmark møte høsten 2001 med skolenes økonomikonsulenter om samhandlingsrutinene på økonomiområdet. Det ble også avholdt kurs i departementet om regnskapsføring og økonomirapportering for økonomikonsulentene, skolenes ledelse og styreleder i tilknytning til etatstyringsmøte våren 2001.

Det nevnes at departementet våren 2001 i samarbeid med Finansdepartementet, avholdt lederkurs for å bedre statlig økonomistyring og bedre kompetansen i statlig regnskapsføring ved underliggende virksomheter. Representanter for de samiske videregående skolene var til stede på kurset som ble holdt i Tromsø. Formålet med kurset var å få oversikt over problemområdet og utviklingsbehov samt å bidra til å finne fram til virkemidler for å bedre økonomistyringen.

På møte 26. september ga styret uttrykk for at det ikke ville oppstå merforbruk i inneværende budsjettermin. Oversendte økonomirapporter fra styret til og med tredje kvartal 2001 bekreftet dette.

Departementet ble 8. januar d.å. av Skattefogden i Finnmark orientert om at bilagene som var oversendt fra skolen i Karasjok de to-tre siste månedene til dels var svært mangelfulle. Skattefogden fant ikke å kunne behandle slike ufullstendige bilag i tiden fremover. I brev 14. januar d.å. bad departementet styret omgående ta opp med skolens ledelse de forhold som var påpekt av Skattefogden for å få brakt orden i regnskapsrutinene snarest.

På grunnlag av foreløpig regnskapsrapport for 2001 fra styret, er det ikke konstatert brudd på kontantprinsippet; men skolene har fremdeles problemer med å få inn sine fordringer i rett tid. Rutinene vil på nytt bli gjennomgått med skolene på dette området.

Foreløpig statsregnskap for 2001 viser at skolene samlet har en overskridelse i forhold til tildelt driftsbudsjett for dette året. Det er på denne bakgrunn trukket et beløp i tildelingen for 2002 svarende til det beløp som skolene har overskredet bevilgningen i 2001. Når endelig statsregnskap foreligger, vil departementet vurdere iverksatt ytterligere tiltak overfor de samiske videregående skolene om det skulle vise seg nødvendig.