Skriftlig spørsmål fra Beate Heieren Hundhammer (H) til helseministeren

Dokument nr. 15:170 (2001-2002)
Innlevert: 06.02.2002
Sendt: 07.02.2002
Besvart: 12.02.2002 av helseminister Dagfinn Høybråten

Beate Heieren Hundhammer (H)

Spørsmål

Beate Heieren Hundhammer (H): Hvordan vil statsråden gjøre det enklere for foreldre selv å kunne velge ulike habiliteringstilbud til sine barn, og hva vil statsråden gjøre for å fremskaffe personell som kan sikre videreutvikling av Petø-metodikken og Doman-metoden?

Begrunnelse

I tilknytning til barnehabiliteringstilbudet understreket en enstemmig sosialkomité i Budsjett-innst. S. nr. 11 for 2001-2002 viktigheten av at foreldre skal ha valgfrihet i forhold til de ulike behandlingsopplegg, og så positivt på at det fortsatt arbeides for å fremskaffe personell som kan sikre videreutvikling av Petø- og Doman-metoden. Videre ba en enstemmig komité departementet arbeide videre med å forenkle de problemstillinger foreldre møter når de ønsker å ta Petø- og Doman-metoden i bruk.
Gjennom henvendelser fra foreldre og oppslag i TV 2 4. februar 2002 er jeg blitt gjort kjent med at foreldre som ønsker å ta alternative behandlingsmetoder i bruk møter betydelige problemer. Dette er en gruppe foreldre som fra før av har en svært belastende hverdag, og det er uakseptabelt dersom de i tillegg skal møte problemer i møte med helsevesenet fordi de ønsker andre behandlingsmetoder for sine barn enn det de i utgangspunktet er blitt tilbudt.

Dagfinn Høybråten (KrF)

Svar

Dagfinn Høybråten: Jeg vil først understreke at jeg forstår at foreldre med funksjonshemmede barn ofte har en krevende hverdag, og at det er viktig å legge til rette for at familiene får den hjelp de har behov for. Et viktig virkemiddel for å gi et godt og helhetlig tilbud til personer som har behov for langvarige og koordinerte tjenester er individuell plan. I helselovene er kommunene og spesialisthelsetjenesten pålagt å utarbeide individuell plan. Dette gjelder også barn. Departementet har utarbeidet en egen veileder for å bistå de ansvarlige instanser med dette.

For at funksjonshemmede barn skal få et godt tilbud er barnehabiliteringstjenesten viktig. Barnehabiliteringstjenesten tilbyr barn med behov for det tverrfaglig utredning på et spesialisert nivå og skal gi kommunene råd og veiledning i forhold til tilrettelegging av tilbud til det enkelte barn. Jeg ser at det er nødvendig både å styrke denne tjenesten og å utvikle den, for å sikre tilstrekkelig kapasitet, og for å sikre at tjenesten omfatter det spekter av tjenester som en slik spesialisert tjeneste bør kunne tilby. Det er spesielt nødvendig å arbeide videre med å utvikle tilbud om intensiv habilitering. Et prosjekt om intensiv habilitering er nå i planleggingsfasen, og vil komme i gang i løpet av året. Det vil også i løpet av våren arrangeres en konferanse der både brukere og fagpersoner vil bli invitert for å drøfte intensiv habilitering, herunder bruk av alternative treningsmetoder.

I samsvar med sosialkomiteens merknad har jeg i styringsdokumentet til de regionale helseforetakene gjort det klart at for de foreldre som ønsker å benytte spesielle treningsmetoder framfor det som tilbys i samarbeid mellom habiliteringstjenesten og kommunene, må det legges til rette for at foreldre kan gjøre slike valg. I tilbakemeldinger fra regionale helseforetak, bl.a. Helse Sør, går det frem at dette følges opp og at de er innstilt på å dekke utgifter til trening, slik fylkeskommunene gjorde tidligere.

I St.prp. nr. 1 for 2001-2002 går det fram at RiTø ikke lenger kan påta seg oppgaven med å vurdere barn for deltakelse på kurs/samlinger ved Doman-instituttet i Philadelphia. Dette fordi de ikke finner kriterier for selektering av barn for opphold ved instituttet. På bakgrunn av dette har departementet meddelt Rikstrygdeverket at det nå ikke kan ytes bidrag til slike kurs/opphold.

Helsedepartementet har imidlertid mottatt konstruktive innspill til videre innsats fra foreldre til barn som bruker Doman-metoden. Dette følges nå opp og arbeides videre med fra departementets side med sikte på å finne fram til en tilfredsstillende løsning.