Skriftlig spørsmål fra Hallgeir H. Langeland (SV) til utdannings- og forskningsministeren

Dokument nr. 15:172 (2001-2002)
Innlevert: 07.02.2002
Sendt: 07.02.2002
Besvart: 12.02.2002 av utdannings- og forskningsminister Kristin Clemet

Hallgeir H. Langeland (SV)

Spørsmål

Hallgeir H. Langeland (SV): Referansegruppen som ble oppnevnt av departementet i forbindelse med ulike problemstillinger knyttet til Statens dykkerskole i Bergen har levert sin innstilling, og flere oljeselskap har lovet å bidra med midler til anskaffelse av klokkedykkerutstyr. Det er nå mer eller mindre opp til Regjeringen hvor raskt det vil bli fortgang i ny oppstart i utdannelse av klokkedykkere.
Når forventer statsråden at en beslutning om saken vil bli fattet?

Begrunnelse

Statoils rapport om behovet for klokkedykkere på norsk sokkel konkluderer med at vi trenger dykkere i dag og i minst 15-20 år fremover. Vi har ikke nok dykkere til dette, og er nødt til rekruttere nye dykkere. For at dykkingen skal skje på en forsvarlig måte, er vi nødt til å sikre at dykkerne har en tilfredsstillende opplæring. Det er ingen andre skoler, i andre land, som i dag kan tilby tilfredsstillende nivå på klokkedykkerutdanningen. Ref. Statoils rapport samt rapport fra departementets referansegruppe.
Det må settes i gang med utdannelse av nye klokkedykkere på Statens dykkerskole snarest. Utsettelser vil være uforsvarlig. Det trengs imidlertid innkjøp av klokkedykkerutstyr for å kunne gjennomføre en sikker og forsvarlig opplæring. Sikker dykkeraktivitet på norsk sokkel i fremtiden er avhengig av at dykkerne er kvalifiserte og har fått god opplæring. Fire oljeselskap har sagt seg villig til å bidra med ca. 13,5 mill. kr.

Kristin Clemet (H)

Svar

Kristin Clemet: Arbeidsgruppen som utredet behovet for utstyr til klokkedykkerutdanningen, oversendte 17. desember 2001 sin rapport. Rapporten er nå til behandling i departementet.

Arbeidsgruppen har skissert ulike løsninger for å dekke behovet for klokkedykkere i årene fremover. Én mulighet er å kjøpe opplæringstjenesten i utlandet (Frankrike). Dette vil årlig koste noe i overkant av 2 mill. kr. En annen mulighet er å anskaffe nytt utstyr til Statens dykkerskole slik at skolen kan gjenoppstarte klokkedykkerutdanningen. Investeringsbehovet er her anslått til om lag 41 mill. kr.

Departementet vil vurdere nøye de alternative løsninger. Det er et betydelig løft som må gjøres, både på investeringssiden i utstyr og med hensyn til driftsmidler, før klokkedykkerutdanningen eventuelt kan tas opp igjen.

Departement vil i det videre arbeid med saken være i dialog med berørte instanser. Vi tar sikte på å få til en snarlig avklaring av saken, senest i forbindelse med budsjettet for 2003.